งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2 ความเข้าใจพื้นฐานบางประการ 1
การวิจัยเป็น “เครื่องมือ” สำหรับการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม ความชัดเจนเรื่องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของสังคม/ความสุขของประชาชน เราอยากได้สังคมแบบไหน ต้องออกแบบระบบวิจัยให้รองรับ ระบบวิจัยเป็น “สมอง” ที่ต้องเชื่อมโยงกับ “ร่างกาย” คือ การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติเพื่อเป็นความรู้ ความแตกต่าง “การวิจัย” และ “การจัดการความรู้”

3 การวิจัยและการจัดการความรู้
การวิจัยเน้นสร้างความรู้แล้วจึงเผยแพร่/ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ แต่การจัดการความรู้เป็นการสร้างและใช้ความรู้อยู่ที่เดียวกัน การวิจัยเป็นกิจกรรมของนักวิจัย ส่วนการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน การวิจัยเน้นความรู้แจ้งชัด (explicit knowledge) ความรู้ที่แยกส่วน มีความชัดเจน มีการพิสูจน์ทางทฤษฎี ส่วนการจัดการความรู้เน้นความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็นความรู้บูรณาการ ไม่ค่อยชัดเจน ผ่านการพิสูจน์โดยการใช้ประโยชน์ การวิจัยเน้นการทำเอกสารรายงานเป็นผลงานวิจัย การจัดการความรู้เน้นการจดบันทึกเพื่อการใช้งาน/เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

4 ความเข้าใจพื้นฐานบางประการ 2
สุขภาพและบริการสุขภาพไม่ใช่ “สินค้า” ปรกติ ที่สามารถใช้กลไกตลาด ทำให้เกิดความเป็นธรรมและประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยสุขภาพมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ของปัจเจกชน แต่การลงทุน R&D จากภาคเอกชน ก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี จะรักษาสมดุลนี้อย่างไร การพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ฐานรากของประเทศ หรือความเข้มแข็งของชุมชน เจดีย์เริ่มต้นจากการสร้างฐานที่มั่นคง (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

5 ภาพฝันระบบวิจัยสุขภาพ 1
ระบบที่เน้นการ “สร้างคน” ที่ไม่จำกัดเฉพาะ “นักวิจัย” แต่ครอบคลุมการส่งเสริมประชาชนให้เกิด “วัฒนธรรมการสร้างและใช้ความรู้” ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนา เป้าหมายไม่ควรจำกัดแค่การพัฒนาจำนวนและศักยภาพ “นักวิจัย” เท่านั้น ระบบที่ขยาย “การวิจัย” หรือ “การจัดการความรู้” ให้ครอบคลุมกว้างขวางที่ไม่จำกัดแค่ภายในระบบวิจัย ปฏิรูประบบ “การศึกษา” ให้เป็นระบบที่เน้น “การเรียนรู้” และสร้างแรงจูงใจในการใฝ่เรียนรู้ มากกว่าระบบการ “ท่องจำ” การขยายแนวคิดการวิจัยจากงานประจำ (R2R)

6 มหาวิทยาลัยและการวิจัย
การปฏิรูประบบการเรียนรู้ (ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา) โดยเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา แนวคิด 1 มหาวิทยาลัยดูแล 1 จังหวัดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี แนวทางการกำหนดหัวข้อ/ประเด็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระบบสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัย การปฏิรูประบบแรงจูงใจบุคลากรในการทำวิจัย ระบบการค่าตอบแทนและการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ที่ไม่เน้นแค่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเท่านั้น) มหาวิทยาลัยนอกระบบ และการอยู่รอดทางการเงินที่ไม่กระทบต่อบทบาทมหาวิทยาลัยต่อสังคม

7 ภาพฝันระบบวิจัยสุขภาพ 2
ระบบที่เน้นการลงทุนโดยภาครัฐเป็นหลัก การลงทุนของเอกชนเป็นส่วนเสริม โดยมีการควบคุมกำไรจากนวัตกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ภาครัฐอาจอุดหนุนการวิจัยของภาคเอกชน เพื่อจูงใจให้ดำเนินการและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (social entrepreneur) มีระบบการจัดการงานวิจัย/การจัดการความรู้ที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการกระบวนการสร้างและการส่งเสริมการใช้ความรู้ การพัฒนาให้เกิด “ผู้จัดการงานวิจัย (RM)” และ “ผู้จัดการความรู้ (KM)” ให้เกิดขึ้นในทุกๆ องค์กร

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google