งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP

2 การประกาศใช้ PHP การที่ตัวแปลคำสั่ง PHP จะทราบว่าส่วนใดจะเป็นส่วนที่จะให้ทำงานในลักษณะของ PHP นั้น ก็จะต้องมีการระบุวงเล็บคำสั่งของ PHP ก่อน วงเล็บสำหรับ PHP สามารถใช้งานได้ หลายรูปแบบคือ <?php ?> <? ?> เป็นการใช้วงเล็บแบบสั้น แต่อาจจะมีการซ้ำซ้อนกัน ถ้าหากต้องการใช้ XML ร่วมด้วย เพราะวงเล็บแบบนี้เป็นการใช้ของ XML เช่นกัน <% %> เป็นรูปแบบวงเล็บของภาษา ASP ของ Microsoft <SCRIPT LANGUAGE=”PHP”> </SCRIPT> ใช้ในลักษณะของ Script เหมือนกับ Java Script

3 หลักการเขียนโปรแกรม php
พื้นฐานเหมือนกับภาษา C ใช้พื้นที่ว่างได้ โดยการเว้นบรรทัดในขณะที่ยังเขียนคำสั่งต่างๆ ไม่จบ ประโยคสามารถทำได้ Case-Sensitive บางกรณี คือ ตัวเล็ก-ตัวใหญ่มีความแตกต่างกันในการ อ้างอิงตัวแปร แต่ถ้าเป็นการใช้คำสั่ง เช่น if ก็จะเหมือนกับ IF หรือ function อย่างเช่น empty() อาจจะเขียนเป็น Empty() ก็ได้ ปิดคำสั่งทุกประโยคด้วย ;

4 การเขียนให้ข้อมูลแสดงออกหน้าจอ
ใช้คำสั่ง echo print เช่น echo “สุพัตรา กาญจโนภาส”; หรือ print “สุพัตรา กาญจโนภาส”;

5 การเชื่อมต่อข้อความหรือตัวแปร
. (จุด) , (ลุกน้ำ) เช่น echo “สุพัตรา ”. “กาญจโนภาส”; หรือ echo “สุพัตรา ”, “กาญจโนภาส”; คำตอบ สุพัตรา กาญจโนภาส

6 การ comment โน้ตไว้ดูเองจะไม่แสดงผลออกหน้าจอ - ในกรณีบรรทัดเดียว
// ข้อความ เช่น //คำสั่ง echo มีไว้สำหรับการแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ ในกรณีหลายบรรทัด /* คำสั่ง echo มีไว้สำหรับการแสดง ผลลัพธ์ออกหน้าจอ */ /*ข้อความบรรทัด1 ข้อความบรรทัด2 ข้อความบรรทัด3 */

7 การขึ้นบรรทัดใหม่ “<br>” (Tag br ) เช่น
echo “สุพัตรา<br>กาญจโนภาส”; echo “สุพัตรา”,“<br>”.“กาญจโนภาส”; Echo “สุพัตรา<br>”; Echo “กาญจโนภาส”’ คำตอบ สุพัตรา กาญจโนภาส

8 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
<font>……..</font> (Tag font) เช่น echo “<font color=‘red’ size=20 face=‘JasmineUPC’>สุพัตรา</font>”; สี ขนาด แบบ คำตอบ สุพัตรา

9 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
ตัวหนา <b>………….</b> ตัวเอียง <i>…………..</i> ตัวขีดเส้นใต้ <u>………….</u> เช่น echo “<b><i><u>สุพัตรา</u></i></b>”; คำตอบ สุพัตรา

10 คำสั่ง ให้นักศึกษาใช้คำสั่ง php เขียนข้อความออกมาดังต่อไปนี้
ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ภาควิชา ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ (กำหนดรูปแบบและสีสันตามต้องการ)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google