งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ba คืออะไร Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทางกายภาพ จริง พื้นที่เสมือนจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ba คืออะไร Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทางกายภาพ จริง พื้นที่เสมือนจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ba คืออะไร Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทางกายภาพ จริง พื้นที่เสมือนจริง (virtual) และพื้นที่ด้านความคิด หน้าที่ของ Ba คือเป็นพื้นที่ที่ก่อให้กระบวนการสร้างความรู้ (SECI) เติบโตและดำเนินการต่อไป (ความรู้ไม่อาจเกิดได้และไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้มันเกิด)

2 Ba มี 4 ประเภท 1.Originating ba จัดให้มีสถานที่จับกลุ่มคุยกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง กลุ่มลักษณะสภากาแฟ,การพูดคุยระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ 2.Dialoguing ba/Interacing ba เป็นสื่อความรู้จากประสบการณ์ออกมาเป็นภาษาพูด เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้โดยนัยเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งให้เกิดคุณค่าที่สุด ตัวอย่าง การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เช่นในร้าน 7-11 จะให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสั่งสินค้า เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้คุย

3 3.Systemizing ba/Cyber ba 4.Exercising ba
คือเวทีแสดงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวบรวมสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช่เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ตัวอย่าง webboard, mailing list, groupware, intranet 4.Exercising ba เป็นเวทีที่มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในตัวบุคคลเกิดพัฒนาเป็นความรู้แฝงในตัวบุคคล ตัวอย่าง การอ่านคู่มือ, simulation


ดาวน์โหลด ppt Ba คืออะไร Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทางกายภาพ จริง พื้นที่เสมือนจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google