งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)
Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 1 ก้าวสู่โลก...คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
บทที่ 1 ก้าวสู่โลก...คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
มีนักคอมพิวเตอร์ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไว้มากมาย แต่พอสรุปได้ ดังนี้ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและจัดการภาพกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อแทนข้อมูลที่เป็นข้อความ หรือตัวเลขด้วยภาพต่าง ๆ Computer graphics generally means creation, storage and manipulation of models and images

4 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
ปัจจุบันได้มีการนำเอาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ มาประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น Graphic User Interface (GUI) Computer Aided Design (CAD) Visualization Image Processing Presentation graphics Computer Arts / Digital Arts Entertainments etc.

5 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
Graphics User Interface (GUI) เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มาใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ อย่างสะดวกสบายมากขึ้น (User friendly)

6 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
Computer Aided Design (CAD) งานที่เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น ออกแบบอาคาร ยานพาหนะ หรือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นต้น

7 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
Presentation graphics งานที่เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิหรือแผนภาพ

8 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
Computer Arts / Digital Arts งานที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

9 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
Entertainments เป็นการนำเอาเทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟิกมาใช้ในภาพยนตร์หรือละคร รวมทั้งสื่อ โฆษณาต่าง ๆ และเกมส์คอมพิวเตอร์

10 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
Visualization เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เห็นภาพหรือ จินตนาการได้ชัดเจนขึ้น โดยการนำเอาข้อมูลมานำเสนอในรูปของรูปทรงหรือสี ซึ่ง สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพยากรณ์อากาศ

11 ตัวอย่างการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปประยุกต์ใช้งาน
Image Processing เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพหรือปรับปรุงให้ ดีขึ้น

12 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ในปี ค.ศ ได้มีการใช้อักขระแอสกี้มาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดภาพ หรือที่ เรียกว่า ASCII Art

13 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ในปี ค.ศ กองทัพอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแปลงสัญญาณจากเรดาห์ ให้เป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ เรียกระบบนี้ว่าระบบ SAGE Revised: JAN 2010

14 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ในปี ค.ศ Ivan Sutherland นักศึกษาปริญญาเอกสถาบันเทคโนโลยีแห่ง รัฐแมซซาชูเซ็ทซ์ หรือ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาระบบการวาดเส้น ที่สามารถกำหนดจุดบนจอภาพได้โดย ใช้ปากกาแสง จากนั้นคอมพิวเตอร์จะลากเส้นเชื่อมจุดต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันกลายเป็น ภาพโครงสร้าง เรียกระบบดังกล่าวว่า Sketchpad System

15 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt : Computer Graphics (คอมพิวเตอร์กราฟิกส์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google