งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิก
ความหมายและความเป็นมาของงานกราฟิก ประเภทของงานกราฟิก คุณสมบัติและความสำคัญของงานกราฟิก งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์ ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

2 ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
งานกราฟิกมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัย โบราณ ดังตัวอย่างที่พบ คือ ภาพวาดบนผนังถ้ำของมนุษย์โบราณ ที่ แสดงออกถึงพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การล่าสัตว์ การบวงสรวง จำนวนและชนิดของสัตว์  ในปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้ใช้งานกราฟิกใน เกือบทุกกิจกรรม เช่น การศึกษา การออกแบบ การทดลอง การนำเสนอ ข้อมูล   การแสดงออกทางศิลปะ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ ละ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลทำให้การสร้าง และใช้งานกราฟิกสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก งาน กราฟิกจึงมีความสำคัญและมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์

3 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ยุคหิน เมื่อหมื่นกว่าปีก่อน

4 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ปีก่อนคริสตกาล

5 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
3500 ปีก่อนคริสตกาล

6 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ปีก่อนคริสตกาล

7 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
อียิปต์ตอนต้น

8 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
1200 ปี ก่อนคริสตกาล

9 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ก่อนประวัติศาสตร์ บนเพิงผา จ. ลำปาง

10 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ก่อนประวัติศาสตร์ บนเพิงผา จ. ลำปาง

11 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ในยุคของนักเรียนจะสร้างงานกราฟิกอะไร ไว้เป็นประวัติศาสตร์ และใช้วิธีการอย่างไร

12 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ป้ายโฆษณาหน้าโรงภาพยนตร์ รุ่นคุณแม่ยังเด็ก

13 วิวัฒนาการของงานกราฟิก
ป้ายอิงค์เจ็ท โฆษณาสินค้า -- ปัจจุบัน

14 ความหมายของงานกราฟิก
มีผู้ให้ความหมายของ “กราฟิก” ไว้หลายประการด้วยกัน ดังนี้ คือ 1. เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงออกด้วยความคิดอ่านโดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียน หยาบ ๆ ไดอะแกรม ฯลฯ (วัฒนะ จุทะวิภาค, 2523) 2. การสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การ ถ่ายภาพ และอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะและศาสตร์เข้ามาช่วย เพื่อทำให้ผู้ดู เกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน (ชม ภูมิภาค, 2524: 131)

15 ความหมายของงานกราฟิก
3. เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่แสดงความคิดด้วยการใช้เส้น มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “To Write” (วนิดา จึงประสิทธิ์, 2526: 127) 4. วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนงานออกแบบต่าง ๆ ในสิ่งที่เป็นวัสดุ สองมิติ มีความกว้างและความยาวเท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิกในการ เขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือนของ จิตรกร การออกแบบโฆษณา ของช่างออกแบบ (โสภาพรรณ นามวงศ์ และเกื้อกูล คุปรัตน์, 2528)

16 ความหมายของงานกราฟิก
5. เป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้น (สมบูรณ์ สงวนญาติ, 2526 : 224) 6. การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ (Graphic art the world book encyclopedia)

17 สรุปความหมายของงานกราฟิก
กราฟิก หมายถึง การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและ ศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจน สัญลักษณ์ ทั้งสีและขาว - ดำ ซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ

18 มาลองสื่อความหมายกันเถอะ ....

19 นักเรียนแบ่งประเภทงานกราฟิกอย่างไรบ้าง??
ประเภทของงานกราฟิก 1. งานกราฟิกโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ 2. แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ 3. การออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ นักเรียนแบ่งประเภทงานกราฟิกอย่างไรบ้าง??

20 ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphics) คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สร้างภาพ โดยการวาดภาพกราฟิกหรือนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป ภาพกราฟิกเหล่านี้ ประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทาง อุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้

21 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก
1) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ที่ทำงานเร็ว 2) หน่วยความจำที่มีความจุมาก 3) แผงวงจรแสดงผลที่มีประสิทธิภาพและมีหน่วยความจำบนแผงวงจร จำนวนมาก 4) จอภาพที่มีความคมชัดและมีความละเอียดสูง

22 โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
โปรแกรมสำหรรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ โปรแกรมกราฟิกวาดภาพ โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ โปรแกรมช่วยออกแบบ กราฟิกสองมิติ กราฟิกสามมิติ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google