งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wean-to-Finish (WTF) System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wean-to-Finish (WTF) System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wean-to-Finish (WTF) System
LA unit Thailand

2 Wean-to-Finish คืออะไร?
WTF คือ ระบบการเลี้ยงแบบ 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ โดยต้องมี 1.ระยะระหว่าง 2 สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ ห่างกันอย่างน้อย 3 กม. 2.แยกหมูหย่านมออกจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ LA unit Thailand H.ANGSANA

3 การแบ่งสถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ในระบบ WTF
3-5 กิโลเมตร เล้าผสม -อุ้มท้อง คลอด สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ที่ 2 เป็นฟาร์มที่ใช้เล้านรุ่นเลี้ยงตั้งแต่หมูหย่านมไปจนถึงจับขาย โดยไม่ต้องมีการย้ายหมูจากเล้าอนุบาลมาที่เล้ารุ่น สถานที่/ฟาร์ม/ไซท์ที่ 1 เป็นฟาร์มหมูพ่อแม่พันธุ์และลูกหมูในเล้าคลอดเท่านั้น หย่านมถึงรุ่น ในเล้าเดิม LA unit Thailand H.ANGSANA

4 WTF ให้ประโยชน์อะไร? ช่วยให้ไม่ต้องสร้างเล้าอนุบาล
ช่วยลดการเคลื่อนย้ายหมู/การใช้รถ > ลดค่าขนส่ง, ลดความเครียด ช่วยลดแรงงาน ช่วยลดอัตราการตาย ช่วยลดการใช้ยา ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า LA unit Thailand H.ANGSANA

5 WTF ช่วยให้ไม่ต้องสร้างเล้าอนุบาล และช่วยลดการเคลื่อนย้ายหมู/การใช้รถ
ระบบการเลี้ยงจากอนุบาลถึงรุ่น คลอด อนุบาล รุ่น ระบบการเลี้ยงจากหย่านมถึงรุ่น (WTF) คลอด หย่านม-รุ่น LA unit Thailand

6 WTF ช่วยลดแรงงาน ไม่ต้องย้ายหมูอนุบาลไปเล้าขุน
ไม่ต้องใช้เวลาในการล้างทำความสะอาดเล้าอนุบาล ไม่ต้องใช้แรงงานในการดูแลหมูในเล้าอนุบาล LA unit Thailand

7 WTF ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่าง การเลี้ยงแบบอนุบาลถึงรุ่นกับหย่านมถึงรุ่น ดัชนีชี้วัด การเลี้ยงแบบอนุบาลถึงรุ่น การเลี้ยงแบบหย่านมถึงรุ่น นน.เข้า (ก.ก.) 4.5 27 นน.ออก (ก.ก.) 123 จน.วันเลี้ยง 58 120 166 อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 390 790 714 อัตราการแลกเนื้อ 1.65 2.95 2.70 LA unit Thailand

8 WTF มีข้อเสียอะไร? เพิ่มต้นทุนของโรงเรือน/อุปกรณ์ ~10-20%
เพิ่มความเอาใจใส่และการดูแล รอบการใช้โรงเรือน/ปีลดลงเหลือ ~ LA unit Thailand H.ANGSANA

9 WTF ทำให้รอบการใช้โรงเรือน/ปีลดลง
การเลี้ยงแบบอนุบาลถึงรุ่น จำนวนโรงเรือนอนุบาล 8 หลัง เลี้ยงจากอายุ 3-10 สัปดาห์ จำนวนโรงเรือนรุ่น หลัง เลี้ยงจากอายุ สัปดาห์ รอบการใช้โรงเรือนรุ่น 52/18 = 2.8 การเลี้ยงแบบหย่านมถึงรุ่น จำนวนโรงเรือนรุ่น หลัง เลี้ยงจากอายุ 3-26 สัปดาห์ รอบการใช้โรงเรือนรุ่น 52/26 = 2.0 LA unit Thailand

10 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมกับ WTF เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
รายละเอียด 1.แหล่งที่นำลูกหมูเข้าเลี้ยง ลูกหมูต้องมาจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีสุขภาพดี ไม่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคระบาด และ มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม 2.อายุหมูหย่านม ต้องกำหนดอายุหย่านมสูงสุด แต่ละกลุ่มของหมูหย่านมต้องไม่ห่างกันมากว่า 7 วัน 3.คุณภาพหมูหย่านม - ลูกหมูหย่านมต้องแข็งแรงสมบูรณ์ และมีน้ำหนักสัมพันธุ์กับอายุ 4.อาหาร อาหารที่ให้ต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับอายุสุกร, อาหารต้องใหม่ และมีปริมาณ อาหารให้หมูกินอย่างเพียงพอ 5.ลักษณะโรงเรือน โรงเรือนเปิด โรงเรือนปิด (อุโมงค์ลม, อีแว๊ป) LA unit Thailand

11 Mycoplasma-ELISA (Dako) Test
แหล่งที่นำหมูเข้าเลี้ยงมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพสูงสุดของ WTF Mycoplasma-ELISA (Dako) Test % Positive LA unit Thailand

12 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมกับ WTF เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
รายละเอียด 6.อุปกรณ์ - กล่องกก, ไฟกก/แก๊ส, วัสดุปูรอง, ผ้าม่าน/ผ้าใบ, อุปกรณ์ให้น้ำ/อาหาร 7.คุณภาพและปริมาณน้ำ - คุณภาพของน้ำ, ปริมาณน้ำที่หมูได้รับ 8.สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ 9.การไหลของหมู การเข้าออกเป็นชุด หรือเป็นกลุ่ม (all in-all out) 10.วัคซีนและยา มีโปรแกรมการฉีดวัคซีนและใช้ยาที่เหมาะสม 11.การป้องกันและควบคุมโรค สุขอนามัย - สุขาภิบาล (การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการพักเล้า) LA unit Thailand

13 all in-all out มีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพสูงสุดของ WTF
4 หน่วย; 1,470 แม่ ก่อนทำ AI-AO 7-92 กก. หลังทำ AI-AO 7-87 kg. % ปรับปรุง อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน) 614 621 1 อัตราการแลกเนื้อ 2.32 2.26 3 ค่ายา/ตัว (฿) 92 79 22 อัตราการตาย 4.3 4.5 4.6 Source: International pigletter July 1997 Vol.17 No. 5 LA unit Thailand

14 โปรแกรมวัคซีนมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพสูงสุดของ WTF
เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังใช้วัคซีนมัยโคพลาสมา 8 หน่วย; 3,140 แม่ ก่อนฉีดวัคซีน หลังฉีดวัคซีน % ปรับปรุง อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน) 493 537 9 อัตราการแลกเนื้อ 2.56 2.31 7 ค่ายา/ตัว (฿) 3.7 3.4 19 อัตราการตาย 8.7 4.3 39 Source: International pigletter July 1997 Vol.17 No. 5 LA unit Thailand

15 Thank you for your attention
LA unit Thailand


ดาวน์โหลด ppt Wean-to-Finish (WTF) System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google