งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ. ศ
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 19 แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ พ.ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ 19 ในการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพออกจากโรงงานสุราไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายหรือขนไปจำหน่าย ให้ผู้ควบคุมโรงงานสุราออกหนังสือสำคัญตามแบบท้ายระเบียบนี้กำกับการขน”"

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เอกสารแนบท้าย ส.302 หนังสือสำคัญกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google