งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี2557

2 สถานการณ์การดำเนินงาน DHS ปี 2556
ทุกอำเภอผ่านการประเมิน ขั้นที่ 4 ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบ ส่วนขาด Unity team ขาดการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Appreciation ขาดกระบวนการ Story Telling (เรื่องเล่า เร้าพลัง) ในระดับพื้นที่

3 สถานการณ์การดำเนินงาน DHS ปี 2556
องค์ประกอบ ส่วนขาด Essential care การดำเนินงานเวชปฏิบัติครอบครัวยังไม่ชัดเจน (มีเอกสารแนวทาง) Resource sharing and human development กระบวนการ CBL ยังไม่เกิดขึ้นจริง (ดำเนินการบางอำเภอ) Community Participation เฉพาะประเด็นมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

4 การพัฒนางานเพื่อยกระดับ DHS ปี 2557
องค์ประกอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ Unity team 1. คณะกรรมการฯต้องประชุมอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการประชุมให้จังหวัดทราบ (ทุก 2 เดือน) 2. คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าตามประเด็นสุขภาพที่กำหนด รายไตรมาส Appreciation จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชม ผลการดำเนินงาน ระดับอำเภอ Essential care จัดระบบการเยี่ยมบ้าน โดย นสค.และให้เกิดขึ้นจริง

5 การพัฒนางานเพื่อยกระดับ DHS ปี 2557
องค์ประกอบ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ Resource sharing and human development ใช้กระบวนการ CBL ในการพัฒนา นสค. สอดคล้องกับประเด็นสุขภาพหรือปัญหา Community Participation จัดกระบวนการประชาคมด้านสุขภาพให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย

6 กิจกรรมระดับอำเภอ ต.ค.-56 พ.ย.-56 ธ.ค.-56 ม.ค.-57 ก.พ.-57 มี.ค.-57 เม.ย.57 พ.ค.-57 มิ.ย.-57 ก.ค.-57 ส.ค.-57 ก.ย.-57 1 ประชุมคณะกรรมการ DHS ระดับอำเภอ สรุปผลการดำเนินงานปี 2556 (U) 2 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการ DHS ระดับอำเภอ กำหนดประเด็นสุขภาพ 3 จัดทำแผนปฏิบัติการ (ประเด็นสุขภาพ) + แผนพัฒนาบุคลากร (CBL) ของเครือข่าย 4 ประสานงานกับกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ ( บูรณาการแผนฯ) 5 เสนอแผนปฏิบัติการ (ประเด็นสุขภาพ) แผนพัฒนาบุคลากร (CBL) ของเครือข่าย ให้ สสจ.ลงนามอนุมัติ 6 พัฒนาระบบเวชปฏิบัติครอบครัว 6.1 ทบทวนระบบหมอครอบครัว นสค. ชุมชน ให้เป็นรูปธรรม (Downline ) 6.2 จัดทำแผนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง โดย นสค ทุก รพ. สต. (โดยเฉพาะกลุ่ม DM +HT ตอบตัวชี้วัดระดับเขต) 8 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการ CBL 9 ทีมสุขภาพระดับอำเภอ ออกนิเทศ รพ.สต 10 จัดเวทีเรื่องเล่า เร้าพลัง ระดับอำเภอ 11 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ DHS ระดับอำเภอและรายงานผลให้ สสจ.ทราบ ทุก 2 เดือน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ District Health System (DHS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google