งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภายใต้ความตกลงอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภายใต้ความตกลงอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภายใต้ความตกลงอาเซียน
การเปิดเสรีการลงทุน สาขาการทำไม้จากป่าปลูก ภายใต้ความตกลงอาเซียน อรุณี ภู่สุดแสวง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

2 ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement – ACIA) ที่มา BOI และ  http://www.ceted.org/tutorceted/index.htm

3

4

5 พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
  มาตรา ๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒           (๑) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ ด้วยเหตุผลพิเศษตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง           (๒) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงของประเทศธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี           (๓) ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มี ความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

6 บัญชีสาม            ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว           (๑) การสีข้าวและการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่           (๒) การทำการประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           (๓) การทำป่าไม้จากป่าปลูก      (๔) การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ชิปบอร์ดหรือฮาร์ดบอร์ด          (๕) การผลิตปูนขาว          (๖) การทำกิจการบริการทางบัญชี          (๗) การทำกิจการบริการทางกฎหมาย          (๘) การทำกิจการบริการทางสถาปัตยกรรม          (๙) การทำกิจการบริการทางวิศวกรรม

7

8

9

10

11 การทำไม้จากป่าปลูกมีอะไรบ้าง
การเพาะกล้าไม้ การปลูก การตัด การประกอบอุตสาหกรรมไม้

12 สถานการณ์ไม้ประเทศไทย
-ปัจจุบันไม่มีการทำไม้จากป่าธรรมชาติ ยกเลิกการทำสัมปทานไม้ -ชนิดไม้ป่าท้องถิ่นที่ประชาชนปลูกมากที่สุด คือไม้สัก - ในอดีต ส่งออกไม้สักเป็นอันดับที่สอง รองจากข้าว ปัจจุบันนำเข้าไม้จากประเทศต่างๆ และจากประเทศเพื่อนบ้าน ปี2553 ประเทศไทยนำเข้าไม้ 77,615,348 ลบ.ม มูลค่า 6,362,024,141 บาท ส่วนมากเป็นไม้สัก มูลค่า ,820,307 บาท

13 แนวทางเปิดเสรีควรเป็นอย่างไร
คำถาม แนวทางเปิดเสรีควรเป็นอย่างไร ควรเปิดแค่ไหน? ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยได้อะไร ผลกระทบ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

14

15

16

17 ข้อเสนอแนวทางการเปิดเสรีการลงทุนการทำไม้จากป่าปลูก ภายใต้ความตกลงอาเซียน
หมายเหตุ: ยังเป็นข้อเสนอยังไม่ได้อนุมัติจากกระทรวงฯ

18 สรุปข้อดีข้อเสีย 1 2 3 4 ข้อดี ข้อเสีย เพิ่มโอกาสในการลงทุน เงินลงทุน
มีการแข่งขันด้านการทำไม้จากป่าปลูกเพิ่มมากขึ้น 2 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ดินและน้ำ ความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม 2.ภาครัฐควรกำหนดแนวทางการขออนุญาต และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 3 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจไม้ เพิ่มการส่งออก ลดการนำเข้า ผลิตไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบในประเทศ 4 ส่งเสริมอาชีพและการแจ้งแรงงาน

19 การเตรียมความพร้อม ภาคเอกชนและภาครัฐ

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ภายใต้ความตกลงอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google