งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน
แนวทางในการดำเนินคดีปกครอง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ คดีตัวอย่างที่สำคัญ โดย นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 หลักการในการดำเนินคดีปกครองฯ
๑. เป็นคดีที่พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ๒. เป็นคดีที่พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ๓. เป็นคดีที่พิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ๔. เป็นคดีที่พิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ๕. เป็นคดีที่พิพาทอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ๖. เป็นคดีที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ แห่งกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง

3  หน่วยงานทางปกครอง ๑. ส่วนราชการ ๒. รัฐวิสาหกิจ ๓. หน่วยงานอื่นของรัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ๑. ส่วนราชการ ๒. รัฐวิสาหกิจ ส่วนท้องถิ่น ๓. หน่วยงานอื่นของรัฐ ๔. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง

4 ๑. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง ๒. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ๓. คณะกรรมการ / บุคคลที่กฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ หรือมีมติที่มีผลต่อบุคคล ๔. บุคคลในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

5 ลักษณะคดีปกครอง (มาตรา ๙)
๑. การออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำฝ่ายเดียวโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ๒. ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ๓. ละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น ๔. สัญญาทางปกครอง ๕. คดีที่กฎหมายบังคับให้ฟ้องศาลเพื่อบังคับบุคคลให้กระทำ ๖. คดีอื่นที่กฎหมายกำหนด

6 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
๑. ผู้เสียหาย (ม.๔๒) ๒. ได้แก้ไขความเดือดร้อนเสียหายครบขั้นตอน ๓. คำฟ้องพร้อมพยานหลักฐานและสำเนาครบ ๔. ค่าธรรมเนียมศาล (ม.๔๕) ๕. ระยะเวลาฟ้องคดี (ม.๔๙ - ๕๒) ๖. คำขอ ๗. เงื่อนไขอื่น

7 ผู้เสียหาย  ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง
 ได้รับผลกระทบจากการกระทำ (อาจเดือดร้อน)  ไม่ใช่ความเสียหายในอนาคตอันไม่แน่นอนและไม่อาจคาดหมายได้  ความเดือดร้อนเสียหายคงอยู่ระหว่างพิจารณา  ความเดือดร้อนเสียหายหมดสิ้นไประหว่างพิจารณา

8 ดำเนินการครบถ้วนในกระบวนการภายใน
๑. มีการยื่นอุทธรณ์ จนครบถ้วน กระบวนการภายใน ๒. มีการพิจารณาอุทธรณ์ จนครบถ้วน ๓. ไม่พอใจผลของการพิจารณา

9 กระบวนการภายนอก ประโยชน์รวม ไม่มีอายุความ สถานะของบุคคล ไม่มีอายุความ
อายุความฟ้องคดี ๙๐ วัน นับแต่ได้รู้ ๙๐ วัน นับแต่ควรรู้ ๙๐ วัน นับแต่มีหนังสือขอให้ปฏิบัติ (ไม่ชี้แจง / ชี้แจงไม่มีเหตุผล) ประโยชน์รวม ไม่มีอายุความ สถานะของบุคคล ไม่มีอายุความ มีคำฟ้อง / พยานหลักฐาน มีคำขอ มีค่าธรรมเนียม

10 การกำหนดข้อบังคับของศาลปกครอง
๑. ให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำ  ๒. ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ๓. ให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน กระทำหรืองดเว้นกระทำ  ๔. ให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ๕. ให้กระทำหรือละเว้นกระทำให้เป็นไปตามกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google