งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 เป้าหมายงานวิจัย ผลิตงานวิจัยขั้นพื้นฐานทางด้านสัตวศาสตร์
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นการวิจัยในด้านการผลิตสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่รักษาสภาพแวดล้อม - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ - การอนุรักษ์พันธุกรรมของสัตว์พื้นเมือง - การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 31 โครงการ
ผลงานวิจัย ประจำปี 2547 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ กว่า 7 ล้านบาท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ผลงานวิจัย ประจำปี 2548 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง จำนวน 16 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ กว่า 9 ล้านบาท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง
ผลงานวิจัยในอนาคต กลุ่ม อาหารสัตว์ กลุ่ม อาหารปลอดภัย การวิจัย กลุ่ม การผลิตสัตว์ กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอนุรักษ์สัตว์พื้นเมือง

6 งานวิจัย ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Thank you


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google