งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งดี ๆ ที่ OPD เรามีจะ บอก งานเวชระเบียน งานเวชศาสตร์ชันสูตร งานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย งานทันตกรรม งานห้องตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งดี ๆ ที่ OPD เรามีจะ บอก งานเวชระเบียน งานเวชศาสตร์ชันสูตร งานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย งานทันตกรรม งานห้องตรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งดี ๆ ที่ OPD เรามีจะ บอก งานเวชระเบียน งานเวชศาสตร์ชันสูตร งานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย งานทันตกรรม งานห้องตรวจ

2 เนื้อหาสาระ ก ก าาาา รรรร ทททท ำำำำ งงงง าาาา นนนน แแแแ บบบบ บบบบ รรรร ะะะะ บบบบ บบบบ กกกก รรรร รรรร มมมม กกกก าาาา รรรร ก าาาา รรรร พพพพ ัััั ฒฒฒฒ นนนน าาาา คคคค ุุุุ ณณณณ ภภภภ าาาา พพพพ โโโโ รรรร งงงง พพพพ ยยยย าาาา บบบบ าาาา ลลลล (((( HHHH AAAA )))) ก าาาา รรรร รรรร ะะะะ บบบบ บบบบ ขขขข ้้้้ ออออ มมมม ูููู ลลลล แแแแ ลลลล ะะะะ กกกก าาาา รรรร ปปปป รรรร ะะะะ เเเเ มมมม ิิิิ นนนน ผผผผ ลลลล ค ค วววว าาาา มมมม สสสส ำำำำ เเเเ รรรร ็็็็ จจจจ ทททท ีีีี ่่่่ นนนน ่่่่ าาาา ภภภภ ูููู มมมม ิิิิ ใใใใ จจจจ มีอะไรจะบอก

3 มีอะไรจะบอก ความสำเร็จของทีมได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีน่าภูมิใจ ความสำเร็จของทีมได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีน่าภูมิใจ ความแตกต่างของภารกิจงานไม่กระทบ ต่อการบริหารจัดการ ความแตกต่างของภารกิจงานไม่กระทบ ต่อการบริหารจัดการ วันลอยกระทงวันนี้...... ชวนใครไปด้วย หรือยัง...... ว่าง วันลอยกระทงวันนี้...... ชวนใครไปด้วย หรือยัง...... ว่าง

4 ขอขอบคุณ ทีมแกนนำ ทีมแกนนำ ทีม Healthy Work Place ทีม Healthy Work Place ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล

5


ดาวน์โหลด ppt สิ่งดี ๆ ที่ OPD เรามีจะ บอก งานเวชระเบียน งานเวชศาสตร์ชันสูตร งานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย งานทันตกรรม งานห้องตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google