งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา
การแข่งขันสมบูรณ์ในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดที่ไม่สมบูรณ์และพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมอาหาร ความล้มเหลวของตลาดและนโยบายของรัฐ

2 บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างตลาด การกำหนดราคา และความล้มเหลวของตลาดสินค้าเกษตร รวมถึง สาเหตุและผลกระทบจากการใช้นโยบายของรัฐ

3 รายงาน โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาสินค้า...
โครงสร้างและลักษณะการแข่งขันของสินค้า... ใครอยู่ในตลาด การแข่งขันของตลาดแต่ละระดับเป็นอย่างไร การตั้งราคา การก่อตัวของราคาและการเคลื่อนไหวของราคา การตั้งราคา ราคาก่อตัวมาได้อย่างไร ระดับฟาร์ม คนกลาง ผู้บริโภค การเคลื่อนไหวราคาเป็นอย่างไร

4 ช่องทางตลาดของสินค้า... และความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม
วิถีตลาดเป็นอย่างไร มีโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมได้หรือไม่อย่างไร ความยากง่ายเป็นเช่นไร มีระบบแบบไหน ความล้มเหลวของตลาดสินค้า... และนโยบายของรัฐ ปัญหาด้านตลาดเป็นอย่างไร รัฐเข้ามาใช้นโยบาย หรือมาตรการอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือ ผลจากการใช้นโยบายเป็นอย่างไร

5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน สิ่งที่ควรแก้ไข และวิธีการแก้ไขที่น่าจะทำได้

6 วันสอบกลางภาค 5 สิงหาคม เวลา 9-12


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google