งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการวิจัย

2 ขอบข่าย 1. ความสำคัญของรายงานการวิจัย 2. โครงร่างรายงานการวิจัย 3. ตัวอย่าง

3 การเขียนรายงานวิจัย 1. ส่วนนำ 2. ส่วนเนื้อหา - บทนำ
- เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบวิธีการวิจัย - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล - สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล & ข้อเสนอแนะ 3. ส่วนท้าย/ส่วนอ้างอิง - บรรณานุกรม - ภาคผนวก

4 บทนำ - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย - สมมติฐานการวิจัย - ขอบเขตของการวิจัย - ข้อจำกัดของการวิจัย - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย - นิยามศัพท์

5 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
ก. ระบุสภาพปัญหาในประเด็นที่จะทำการวิจัย ข. ระบุแนวคิด ผลวิจัย หรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ค. สรุปกรอบความคิดในการพัฒนา

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สอดคล้องกับชื่อเรื่องและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 2. เขียนเป็นประโยชน์บอกเล่า ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 3. ควรกำหนดเป็นข้อ ๆ (มีหลายข้อ) 4. มักจะขึ้นต้นด้วยข้อความ เพื่อศึกษา………………… เพื่อตรวจสอบ…………… เพื่อเปรียบเทียบ…………. เพื่อวิเคราะห์……………... เพื่อประเมิน……………...

7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (เป็นใคร อยู่ที่ไหน จำนวนเท่าไร)
ขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (เป็นใคร อยู่ที่ไหน จำนวนเท่าไร) ตัวแปรที่ศึกษา (มีตัวแปรใดบ้าง) ช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา

8 “สมมติฐานการวิจัย” เป็นข้อความที่คาดคะเนคำตอบของปัญหาการวิจัย
ต้องตั้งบนรากฐานของแนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัย มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร “นิสิตต่างคณะวิชาใช้แหล่งสารนิเทศเพื่อการค้นคว้าแตกต่างกัน” สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องทดสอบได้

9 นิยามศัพท์ คำหรือข้อความที่ต้องการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน เป็นคำที่ผู้วิจัยบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิจัย - พฤติกรรม - ความเชื่อทางศาสนา - กระบวนการทางสังคม

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คาดหวังว่า ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ต่อหน่วยงาน สังคม และวงวิชาการที่เกี่ยวข้อง

11 เอกสาร&งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิด ทฤษฎี - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - กรอบแนวคิดการวิจัย X 1 X Y X3

12 ความนำ …………………………………………………………………………
……………………………………. (ชี้แจงว่าจะนำเสนออะไรบ้าง แบ่งเป็นหัวข้อ) ตอนที่ 1 นิยาม แนวคิด ทฤษฎี 1. ความหมาย และความสำคัญ 2. แนวคิด ทฤษฎี 3. ……………... 4. ……………... ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. งานวิจัยในต่างประเทศ 2. งานวิจัยในประเทศ

13 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - ประชากรเป็นใคร มีจำนวนเท่าไร
วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - ประชากรเป็นใคร มีจำนวนเท่าไร - สุ่มตัวอย่างแบบใด จำนวนเท่าไร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล X, S.D. , ร้อยละ, t-test

14 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติด 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติด 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการ การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด

15 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
- แบบสอบถาม - แบบสำรวจ - แบบสัมภาษณ์ - แบบสังเกต - แบบทดสอบ - แบบบันทึกรายการ

16 1. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2. ใช้แบบสอบถาม
การรวบรวมข้อมูล 1. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2. ใช้แบบสอบถาม 3. ใช้วิธีรวบรวมเอกสาร 4. เข้าร่วมสังเกตการณ์ทดลอง 5. จัดประชุมสัมมนานักพัฒนาและผู้ทรงคุณวุฒิ

17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย หรือสมมติฐานการวิจัย

18

19 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย - สรุปผลการวิจัย - อภิปรายผล - ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ - ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

20 แปลผลในระดับขยายความ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มาสนับสนุน
อภิปรายผลการวิจัย แปลผลในระดับขยายความ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี หรือผลการวิจัยต่าง ๆ มาสนับสนุน ไม่จำเป็นต้องอภิปรายทุกรายการตามข้อสรุป ยกประเด็นที่น่าสังเกตหรือโดดเด่น

21

22 1.ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผล การวิจัยไปใช้ 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1.ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผล การวิจัยไปใช้ 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

23 - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนอ้างอิง บรรณานุกรม ภาคผนวก - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google