งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำควบกล้ำ โดย นางอนงค์นาฏ ลาลุน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำควบกล้ำ โดย นางอนงค์นาฏ ลาลุน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำควบกล้ำ โดย นางอนงค์นาฏ ลาลุน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ
นางอนงค์นาฏ ลาลุน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๒

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. นักเรียนอ่าน เขียน และใช้คำควบกล้ำได้ถูกต้อง ๒. นักเรียนจำแนกคำควบกล้ำแท้และควบกล้ำ ไม่แท้ได้ถูกต้อง

3 คำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน และอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง ๒ ตัวพร้อมกันออกเสียงกล้ำกัน ตัวกล้ำ คือ พยัญชนะตัวหลังมี ๓ ตัวได้แก่ ร ว ล เช่น กราบ กลอง ขวาน ความ คลอง ครอบครอง

4 คำควบกล้ำแบ่งเป็น ๒ ชนิด
คำควบกล้ำแท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ ๒ ตัวเรียงกัน พยัญชนะตัวหน้าเป็น ก ข ค ต ป ผ พ พยัญชนะตัวควบเป็น ร ล ว ผสมสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง ๒ ตัว พร้อมกัน คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว เรียงกันพยัญชนะตัวหน้า เป็น จ ซ ท ศ ส พยัญชนะตัวควบเป็น ร ประสมสระเดียวกัน

5 มารู้จักคำควบกล้ำแท้กันนะ
กร กรอบ โกรธ กลับ กลุ่ม กวาง กวาด ขวนขวาย ขวัญ ครู ใคร คลัง คลี่คลาย ควาน คว่ำ พร พริก แพรวพราว เผลอ ผลีผลาม พลับพลึง พลาด ตรอก ตรา ปลาย เปลี่ยน ปราบ ประโยชน์ กล ผล กว พล ขว ตร คร ปล คล ปร คว

6 มารู้จักคำควบกล้ำไม่แท้กันดีกว่า
จริง เศร้า ศรี อาศรม ทราบ ทราย แทรก สร้าง เสริม สรง ไซร้ จร ศร ทร สร ซร

7 สังเกตการอ่านคำควบไม่แท้กัน
เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพยัญชนะ ตัวหน้าเท่านั้นไม่ต้องออกเสียง ร จริง อ่านว่า จิง เศร้า อ่านว่า เส้า ไซร้ อ่านว่า ไซ้ สร้อย อ่านว่า ส้อย

8 คำควบกล้ำไม่แท้ที่มี ทร ให้อ่านออกเสียงเป็น ซ
คำควบกล้ำไม่แท้ที่มี ทร ให้อ่านออกเสียงเป็น ซ ทราย อ่านว่า ซาย ทราบ อ่านว่า ซาบ แทรก อ่านว่า แซก แต่ถ้า ท กับ ร ควบกันแล้วออกเสียงกล้ำกันจะนับว่าเป็น คำควบกล้ำแท้ เช่น นิทรา อ่านว่า นิด - ทรา จันทรา อ่านว่า จัน - ทรา อินทรา อ่านว่า อิน - ทรา

9 ข้อใดเป็นคำควบกล้ำแท้
แบบทดสอบ Timer 1. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำแท้ ก. กว้างขวาง ข. โศกเศร้า ค. แทรก ง. ไซร้

10 2. คำว่า สระน้ำ เป็นคำควบกล้ำไม่แท้
2. คำว่า สระน้ำ เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ Timer ใช่ ไม่ใช่

11 เรียงพยัญชนะต่อไปนี้ให้เป็นคำควบกล้ำ
Timer เรียงพยัญชนะต่อไปนี้ให้เป็นคำควบกล้ำ

12 นำภาพที่กำหนดให้ ต่อเป็นรูปที่สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt คำควบกล้ำ โดย นางอนงค์นาฏ ลาลุน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google