งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rimping Five-forces Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rimping Five-forces Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rimping Five-forces Analysis
Liu DongMei Cai Mengchen Theppharit Sae-ting Tipada Subhasean

2 Rimping Rimping is a locally owned premium chain supermarket,with 8 branch stores in Chiangmai. Focus on a wide selection of high quality local and imported products . Pleasant shopping environment. Loyal customers, middle-high class.

3 1. การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants)
Rimping ขนาดของธุรกิจ (Economic of scale) small 8 branches ความแตกต่างของสินค้า (Product differentiation) Different Food, grocery ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) High ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) Cut price, promotion ความจำเป็นด้านต้นทุน (Capital requirements) การเข้าถึงการกระจายสินค้า (Access to distribution) Strong Premium วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry life cycle) Long ความต้องการเรียนรู้ (Learning curve advantages ) Premium goods, suppliers, branding การคาดการณ์การตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม (Expected retaliation) low Rimping is a leader in premium product นโยบายของรัฐ (Government policies) - การทำกำไรในอุตสาหกรรม (Industry profitability)

4 2. อำนาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power: Customers)
Rimping การกระจุกตัวของผู้ซื้อ/ของผู้ขาย (Buyer concentration to firm concentration ratio) low Loyal customer, different target จำนวนการซื้อ (Volume of buying) But high profit ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) High High quality product ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) But not necessary for Rimping ผู้ซื้อมีข้อมูล (Buyer information availability) high Website, customer’s perspective การเข้าไปเป็นเจ้าของในห้วงโซ่อุตสาหกรรม (Backward integrate) Low-none Only bakery ผู้ซื้ออ่อนไหวต่อราคา (Buyer price sensitivity) Loyal customers High income มีตัวเลือก (Choice of selection) No compettitors

5 3. อำนาจการต่อรอง (Bargaining Power: Suppliers)
Rimping จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบ (Number of suppliers) low Premium brands การรวมตัวกันของผู้จัดส่ง (Suppliers integration) Low No ผู้ผลิตวัตถุดิบสร้างความแตกต่าง (Degree of differentiation of inputs) Different premium product ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) วัตถุดิบที่มีของทดแทนได้หรือไม่ (Substitute inputs) High Local brands but different feeling การเข้าไปเป็นผู้ผลิตสินค้าปลายทาง (Forward Integration) none ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อเทียบกับราคาขาย (Cost of inputs relative to selling price of the product ) high High price, luxury จำนวนและปริมาณที่ต้องการจากผู้จัดส่ง (Volume to supplier )

6 4. การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute products)
Rimping ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทน (Switching cost) Low ระดับราคาสินค้าทดแทน (Relative Price of substitute products) Various cheaper local brands คุณภาพสินค้าทดแทน (Relative quality of substitute) various

7 5. สภาพการณ์ของการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Rivalry among exist firms)
Rimping จำนวนคู่แข่งขัน (Number of competitors) Low Tops Supermarket การเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry growth rate) High Expanding city การผลิตส่วนเกิน (Product excess) none Low stock การมีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม (Barriers to exit) High investment ขนาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Relative size of competitors) big But not in Chiang Mai การคาดการณ์การตอบโต้จากผู้นำตลาด (Expected retaliation from the market leader) Low-none Rimping is a leader with no competitors (in Chiang Mai)


ดาวน์โหลด ppt Rimping Five-forces Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google