งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Call Center Networking

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Call Center Networking"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Call Center Networking

2 ทำความรู้จัก บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534” เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.34

3 ทุนจดทะเบียน & โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน ณ.มิ.ย เท่ากับ 6, ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลัง (95.49%) 1 2 ธนาคารพาณิชย์ (2.6%) 3 ธนาคารออมสิน (0.94%) 4 ธนาคารกรุงไทย (0.62%) 5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (0.18%) 6 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(0.18%)

4 Non – Profit Organization
ความสำคัญของ บสย. สถาบันการเงิน ทำให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้ SMEs มากยิ่งขึ้น SMEs ช่วยให้ SMEs ทั่วประเทศได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น Non – Profit Organization เร่งกระจายสินเชื่อให้ SMEs ส่งผลให้การพัฒนา SMEs และการจ้างงาน บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

5 บสย. ช่วย SMEs อย่างไร? 028-909-999
ธนาคาร ต้องการหลักประกัน สำหรับชดเชยความเสี่ยงในการปล่อยกู้ให้ SMEs SMEs ไม่มีหลักประกัน ทำให้ได้รับสินเชื่อไม่พอกับความต้องการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

6 ขั้นตอนการให้บริการของ บสย.
1.ยื่นคำขอสินเชื่อ 2.ยื่นคำขอค้ำประกัน 3.ให้หนังสือค้ำประกัน 4.ให้สินเชื่อ

7 ตัวอย่างการค้ำประกัน
ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs 1.0 ลบ. โดยธนาคารต้องการหลักประกัน จำนวน 1.0 ลบ. แต่ SMEs มีหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินเพียง 0.6 ลบ. ดังนั้น บสย. สามารถเข้าไปค้ำประกันให้กับ SMEs รายนี้ได้ 0.4 ลบ. เพื่อให้ SMEs สามารถได้สินเชื่อตามความต้องการ SMEs จ่ายชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75 % ต่อปีของวงเงินค้ำประกันที่ 0.4 ลบ. (7,000 บาท/ปี) สรุปค่าใช้จ่ายที่ SMEs ต้องชำระต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้ 1.0 ลบ. (คิดที่ 8.5% ต่อปี) = 85,000 บาท ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 0.4 ลบ. (1.75% ต่อปี) = 7,000 บาท (คิดเป็น 0.7% ของวงเงิน 1.0 ลบ.) รวมทั้งสิ้น ,000 บาท (หรือคิดเป็น9.2% ต่อปี)

8 กรณีไม่มี บสย. ค้ำประกัน
ธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับ SMEs 1.0 ลบ. โดยธนาคารต้องการหลักประกัน จำนวน 1.0 ลบ. แต่ SMEs มีหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินเพียง 0.6 ลบ. กรณีไม่มี บสย. ค้ำประกัน SMEs จะได้สินเชื่อเพียง 0.6 ลบ. SMEs ถ้าต้องการเงินกู้ จำเป็นต้องหาเงินเพิ่มเติมอีก 0.4 ลบ. โดยอาจจะต้องกู้เงินนอกระบบซึ่งเสียงอัตราดอกเบี้ยที่ 30% ต่อปี (ดอกเบี้ย 120,000 บาท/ปี) สรุปค่าใช้จ่ายที่ SMEs ต้องชำระต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.6 ลบ. (คิดที่ 8.5% ต่อปี) = 51,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้(นอกระบบ) 0.4 ลบ. (30% ต่อปี) = 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น ,000 บาท (หรือคิดเป็น 17.1% ต่อปี)

9 คุณสมบัติของ SMEs ที่เข้าโครงการ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทยและ ดำเนินกิจการในประเทศไทย กรณีนิติบุคคล ดูผู้ถือหุ้นว่ามีคนไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ประกอบกิจการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ธนาคารเป็นผู้รับรอง

10 คุณสมบัติของ SMEs ที่เข้าโครงการ (ต่อ)
เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ ธปท. กรณีผลการตรวจสอบ NCB เกิน 3 เดือนธนาคารต้องตรวจ NCB ใหม่ สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท นิติบุคคลดูจากงบการเงินที่ผ่านการรับรองปีล่าสุด บุคคลธรรมดาสถาบันการเงินเป็นผู้รับรอง

11 บทบาทหน้าที่ Call Center
ผังโครงสร้างฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ Call Center

12 Call Center 028-909-999 Call Center Service 8.30-17.00 น. 1. Inbound
- รับสายโทรเข้าจาก 2 กลุ่มลูกค้า คือ เจ้าหน้าที่ธนาคารและลูกค้า ทั่วไป 2. Outbound - โทรหาผู้ประกอบการกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้บริการ บสย. เพื่อสร้าง การรับรู้เกี่ยวกับบริการของ บสย. - โทรออกให้หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อเชิญลูกค้าลงทะเบียนเข้า ร่วมงานสัมมนาต่างๆ - โทรออกเชิญลูกค้าของ บสย. เข้าร่วมงานสัมมานาต่างๆ 3. SME - ส่ง sms ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้บริการ บสย เพื่อ สร้าง ส่ง SMS ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อเชิญลูกค้าเข้า ร่วงานสัมมนาต่างๆ - ส่ง SMS เชิญลูกค้าของ บสย. เข้าร่วมงานสัมมานาต่างๆ Call Center Service น. 1.Inbound 2.Outbound 3.SMS

13 PGSรายสถาบันการเงินระยะที่3
ผลิตภัณฑ์ของ บสย. โครงการ PGS5 Start Up PGSรายสถาบันการเงินระยะที่3 กลุ่มเป้าหมาย SMEs ทั่วไป SMEs ที่ดำเนินกิจการไม่ถึง3ปี ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค ธ.ค.58 MOU ค้ำประกัน 240,000 ล้าน 10,000 ล้าน ค้ำประกันต่อSME 40 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน 2 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน 40 ล้าน ทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลา 7 ปี 1. 5 ปี 2. 7 ปี ค่าธรรมเนียมรายปี 1.75%/ปี 2.50%/ปี รูปแบบค้ำประกัน แบบมีหลักทรัพย์,แบบไม่มีหลักทรัพย์,แบบNPL x เงื่อนไขพิเศษ ลงทุนต่างประเทศได้ ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก จำนวนธนาคารเข้าร่วม 18 3

14 ผลิตภัณฑ์ของ บสย. 028-909-999 โครงการ PIL
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ เศรษฐกิจฐานราก สินเชื่อสำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่ต้องการพัฒนากระบวนการทำงานและพัฒนาเครื่องจักรในภาคการผลิต SMEs ทั่วไป ระยะเวลาโครงการ 24 เม.ย เม.ย. 59 8 ก.ค ก.ค.57 9 ก.ย ก.ย.57 ค้ำประกัน 20,000 ล้าน 3,000 ล้าน 6,000 ล้าน ค้ำประกันต่อSME 5 ล้าน/SME/สถาบันการเงิน 1 ล้าน/SME 40 ล้าน/SME ระยะเวลา 7 Years 5 Year ค่าธรรมเนียมรายปี 1.75%/ปี 1.5% /ปี 1.75% /ปี รูปแบบค้ำประกัน x เงื่อนไขพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก ลงทุนต่างประเทศได้ จำนวนธนาคารเข้าร่วม 1

15 028-909-999 ติดต่อ บสย. สำนักงานใหญ่
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร โทรสาร สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ต่อ 9761,9762,9763,9764 มือถือ สำนักงานสาขาชลบุรี โทรศัพท์ : มือถือ สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : ต่อ 9768,9769 มือถือ สำนักงานสาขาพิษณุโลก โทรศัพท์ : มือถือ สำนักงานสาขาอุดรธานี โทรศัพท์ : มือถือ

16 028-909-999 ติดต่อ บสย. สำนักงานสาขานครราชสีมา โทรศัพท์ : 0-4420-3604
มือถือ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ : , มือถือ g สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : มือถือ สำนักงานสาขาสงขลา โทรศัพท์ : มือถือ


ดาวน์โหลด ppt Call Center Networking

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google