งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- กรมส่งเสริมการเกษตร -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- กรมส่งเสริมการเกษตร -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - กรมส่งเสริมการเกษตร -
เอกสารชี้แจงโครงการพัฒนาโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 เมษายน 2551 ณ. โรงแกรมที.เค พาเลส - กรมส่งเสริมการเกษตร -

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
“ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรายเกษตรกร “

3 แนวทางการดำเนินงาน ผู้นำเข้าข้อมูล คือผู้ใช้ระดับ - อำเภอ เขต ศูนย์

4 แนวทางการดำเนินงาน ผู้เรียกดูข้อมูล คือผู้ใช้ระดับ ผู้ดูแลระบบ
ส่วนกลาง เขต ศูนย์ จังหวัด อำเภอ

5 เรียกใช้งานโปรแกรม Online ผ่านทาง
การใช้งานโปรแกรม เรียกใช้งานโปรแกรม Online ผ่านทาง

6 โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล
ปี 2551 มีโครงการที่ต้องนำเข้าข้อมูลจำนวน 18 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร) 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (กิจกรรม พัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายองค์กร) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 4. โครงการ สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ และพัฒนายุวเกษตรกร (สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่)

7 โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล (ต่อ)
5. โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ 6. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 7. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 9. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร 10. โครงการพัฒนาที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

8 โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล (ต่อ)
11. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 12. โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 13. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 14. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ** *กสก 14. เกษตรกร 1 รายสามารถเข้าได้หลายครั้ง

9 โปรแกรมส่วนนำเข้าข้อมูล (ต่อ)
15. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน (ควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่เฉพาะเพื่อการ ส่งออก) 16. โครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ 17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน

10 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จุดที่ 1 และ 2 *List เลือกจังหวัด และ อำเภอ default ข้อมูลตามผู้บันทึก

11 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จุดที่ 3 *ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการ

12 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จุดที่ 4 *ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการ , ถ้าเลือกหลัง ต้องเลือกก่อน

13 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จุดที่ 5 ขั้นตอนก่อนการบันทึกข้อมูล เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลจะมี การตรวจสอบ ที่มาข้อข้อมูลก่อน หากไม่มีไม่สามารถบันทึก ลงฐานข้อมูลได้

14 โปรแกรมส่วนเรียกดูข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รายงาน สืบค้น ทั้งสองส่วนจะพัฒนาเรื่องความถูกต้อง และ ความรวดเร็ว ในการประมวลผล

15 โปรแกรมส่วนเรียกดูรายงาน
เพิ่มมิติในการออกรายงานดั้งนี้ ทั้งประเทศ เขต ศูนย์ จังหวัด อำเภอ ตำบล


ดาวน์โหลด ppt - กรมส่งเสริมการเกษตร -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google