งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 1.ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานโครงการปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 1.ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานโครงการปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
1.ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานโครงการปี 2553 2.ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที ของกอง /สำนัก /เขต 3. ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กองสำนักเขต 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน 1.1 โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน 3.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม ยุทธศาสตร์เขต ฐานข้อมูล 1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2.2 จำนวนเรื่องในการศึกษาวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือเอกสารคู่มือคำแนะนำหรือแนวทางการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - 2.4 จำนวนหรือร้อยละของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษาประสานงานและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามภารกิจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 3.2 ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 1.3 โครงการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มิติด้านประสิทธิผล 1) การศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ) การศึกษาสภาพการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับเขต ปี ) การศึกษาความต้องการฝึกอบรมของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่กับการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะ 4) การศึกษาเทคโนโลยีการปลูกพริกในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.2.1 จำนวนครั้งของการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จำนวน 6 ครั้ง 1.5 โครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร 2.5 ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน/งานประจำ ระดับความสำเร็จของการจัดงานวันเกษตรอีสาน ปี 2553 1.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.5.1 ระดับความสำเร็จในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) 3.2.3 จำนวนประเภทของการประกวดบุคลากรและองค์กร 1.7 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพิ่มลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร 2.5.2 จำนวนข่าววิชาการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามงาน ที่ได้รับมอบหมาย การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์กรม การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 4.ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของกับผู้รับบริการ 5.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของกอง/สำนัก/เขต 6.ระดับความสำเร็จของการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในกอง/สำนัก/เขต การปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี 7.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประหยัดพลังงาน 9.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการระบบควบคุมภายใน 10.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จัดการความรู้ มิติด้านประสิทธิภาพ 11.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12.ระดับความสำเร็จของการสื่อสาร ทำความเข้าใจในหน่วยงาน 13.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 14.3 LD3 14.25 PM1/PM2 14.26 PM3/PM6 14.13 CS1/CS2 14.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มิติด้านการพัฒนาองค์กร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 1.ร้อยละหรือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานโครงการปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google