งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ความเป็นมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-มกุฎราชกุมาร ทรงมีปณิธานแน่วแน่ในการดำเนินงานตามโครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” เพื่อปลุกจิตสำนึกของสังคมไทยให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรธิดา ด้วยการเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ การดูแลอย่างถูกวิธีเมื่อแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลอย่างเหมาะสมตามสภาวะครอบครัว เพื่อให้เด็กได้เจริญวัยอย่างมีคุณภาพ และทรงเปิดตัวโครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” เมื่อวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2548 โดยทรงเน้นในเรื่องของแม่และเด็ก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ พร้อมขยายผลโครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” สู่คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน ระหว่างปี มีการบูรณาการภารกิจจากหน่วย งาน 3 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ปี ปัจจุบัน ได้ขยายกิจกรรมโครงการ ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 11 องค์กรหลัก เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานโครงการ ตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้ทรงงานในโครงการฯ ตามที่ทรงมี ปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ โดยเสด็จไปทรงงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแม่และเด็กในพื้นที่ต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร ทิศทางการดำเนินงาน/การมีส่วนร่วมของ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้เริ่มดำเนินงานโครงการ เมื่อปี 2550 โดยดำเนินให้สอดคล้องกับพระปณิธาน ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เสริมอาชีพและรายได้ ในครัวเรือนในเขตปฏิรูปที่ดิน

2 วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกการเกษตรให้เกิดความมั่นคงในการดำรง ชีพ ทำให้สถาบันครอบครัวมีความรักความผูกพัน ไม่ละ ทิ้งที่ดินทำกิน - เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้นำสตรีแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีบทบาทเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ - เพื่อส่งเสริมและขยายผลการรวมกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจ ชุมชนและยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรและลูกหลานในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 70 จังหวัด องค์ความรู้การจัดการ - ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกการเกษตร แก่ผู้นำ สตรีแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน - ส่งเสริมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีแม่บ้านให้มีความเข้มแข็ง โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการดำเนินงาน ปี  พัฒนาบทบาทผู้นำสตรีกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 293 ราย  ครอบครัว 3 วัย ไม้ 3 ระดับ จำนวน 30 จังหวัด เกษตรกร 1,214 ราย 1,522 ไร่

3 ผลที่ได้รับ/คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มสตรีแม่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ ทั้งในและนอกการเกษตรมีความมั่นคงในการ ดำรงชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ไม่ละทิ้งที่ดินทำกิน ทำให้สถาบันครอบครัวมีความรักความผูกพัน - กลุ่มสตรีแม่บ้าน ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาสามารถ รวมกลุ่มพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และ อยู่ได้อย่างยั่งยืน แผนดำเนินงาน ปี 2555 งบประมาณ 656,300 บาท  พัฒนาองค์ความรู้ กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนใน เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 180 ราย หลักสูตรเศรษฐกิจ พอเพียงใน ครัวเรือน (6 จังหวัด : จังหวัดตรัง จังหวัด ลำพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัด อุดรธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google