งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3.1
ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล Asst.Prof. Dr.PitipongYodmongkol วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University

2 3general types of strategies that are commonly used by businesses to achieve and maintain competitive advantage

3 3General Strategies แผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 3 แบบ
Differentiation strategy Cost leadership strategy Focus strategy

4 Differentiation Strategy
ราดหน้าจานละ 2,000 บาท Radna noodle 2,000 Bath

5 Differentiation strategy
Characters How to become Uniqueness Customer oriented Difficult to imitate Expensive Focus on R&D Requires high Skill & Technology Using high quality resources The first in the market Enough emotional connections

6 Differentiation strategy
Product features- a product that solves problems faster, or solves the same problem cheaper is worth paying more for Manufacturing process- how the product is made can be a great way to set your brand apart from competition. Performance- is another great product attribute that can be used to separate your brand from competition Design- Attractive, unique product design is a very effective way to differentiate

7 Cost leadership strategy

8 Cost leadership strategy
Characters How to Low price guarantee Mass production Anything under one roof Low service Cost of input factors Economies of scale Learning-curve effects Experience-curve effects

9 Cost leadership (Cost control)

10 Focus Strategy Gig Girl fashion By Surivipa

11 Focus Strategy Characters How to Focus on segmentation
Very customer oriented Direct marketing to customers No/Less substitute products Small volume of sale R & D Concentrate to its resources On location Customer oriented

12 Five Forces: Outside-IN

13 Five force : ข้อจำกัด Cost leadership& differentiation provide an adequate approach for businesses ? Underestimate of the Strange of the Org. From our strange, What we can do?

14 Question Is it sufficient to solely focus on the external environment of a company?


ดาวน์โหลด ppt ทุนทางปัญญา Intellectual Capital KM743 Session 3.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google