งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

2 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบ non-linear
Re-thinking the future Strategic thinking Re-imagine As the future catches you Change management World out of balance Information technology Bio-technology (life sciences) Nano-technology Strategy-focused Organization Strategy Map Balanced Scorecard

3 Tom Peter: Reimagine Business Excellence in a Disruptive Age
ตัวอย่าง Was Old economy Very real Tangible assets Technology support change Procedure-centric Within one specialty Complex Satisfies need Competition Management Slow and steady Is New Economy Very Virtual Intangible assets Technology drives change Client-centric Cross-over assignment Simple Fulfills a dream Cooperation Empowerment Fast and faster

4 Public Sector Reform Good Governance Efficiency Value-for-money
New Public Management (NPM) Good Governance Democratization Efficiency Value-for-money Participation Transparency Responsiveness Decentralization Effectiveness Quality Accountability for results Rule of law Participatory State Communitarianism Direct Democracy Market mechanism Modern Management (Business-like approach)

5 Strategy Implementation
Strategy Formulation Strategy Implementation Vision Mission Goal (KPI/Target) Strategies S W O T Action Plan Structure Process IT People Alignment

6 ตัวอย่าง Vision Strategic Themes (Issues) Agenda / Focusing Areas ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก Detroit of Asia King & Queen of Fruit Entertainment Complex ……… Values Strategy Map (logic model) Corporate Scorecard Action Plan Perspectives Objectives Measurement Targets Initiatives Budget Financial Run the Business ประสิทธิผล Customer Serve the Customer คุณภาพ Manage resources Internal work process ประสิทธิภาพ Learning & Growth Build Capacity พัฒนาองค์กร Business Unit Scorecard Team / Individual Scorecard

7 Internal Business Process
Balanced Scorecard Objectives Measures Targets Initiatives Financial “To succeed financially, how should we appear to our shareholders?” Vision and Strategy Objectives Measures Targets Initiatives Customer “To achieve our vision,how should we appear to our customers?” Objectives Measures Targets Initiatives Internal Business Process “To satisfy our shareholders and customers, what business processes must we excel at?” Objectives Measures Targets Initiatives Learning and Growth “To achieve our vision,how will we sustain our ability to change and improve?”

8 Total Quality Management (TQM) & Balanced Scorecard (BSC)
Leadership Information & Analysis Capacity-building (Learning & Growth Perspective) Effectiveness (Financial Perspective) Strategy Deployment HR Focus Business Results Efficiency (Internal Work Process Perspective) Process Management Customer & Market Focus Quality (Customer Perspective) Enablers Achievement

9 Change Management Strategy-focused Organization
Operations Management Processes Cycle-time Process Improvement Cost & Waste Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM efficiency Productivity Customers Management Processes Change Management Satisfaction Value Creation Trust Customer Care quality effectiveness Transparency/ Public Participation Intangible Assets Management Processes Strategic Readiness Human Capital capacity-building Information Capital Organization Capital

10

11 Accountability & Control
Purposes Management Control Review (assurance) Regularity & Legality (fiduciary / process-based accountability) Rules & Regulations Financial & Compliance Audit (performance-based accountability) Risk Assessment Management & Performance Audit Economy Performance Agreement (KPIs) Efficiency Effectiveness Specific Audit Control Self-Assessment (CSA) Learning & Growth (capacity-based accountability) Total Quality Management Quality Audit Learning Organization & Intangible Assets Management

12 Economy Efficiency Effectiveness Corporate Vision & Objectives
Value-added & Value creation Internal Auditing Assurance work Management Consulting Internal Management Consultancy IIA: Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations.  It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes ที่มา:

13 ภารกิจตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กลไกและระบบงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน Chief Executive Officer (CEO) ภารกิจตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนา Direct access / report directly ผู้ตรวจสอบภายใน Assurance work Performance monitoring & evaluation Good Governance ผู้ตรวจราชการ Capacity-building & Organization Development กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

14 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google