งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development
ปัญหาและความจำเป็นในการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development นายประกาศิต กายะสิทธิ์ สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 Typical EMS Passive emergency response model
Waiting to be activated : By who? Lack of essential information Person Identification? Cause of emergency : Medical/Disability condition? Best suit of service: FR – BLS – ALS?, Routing? Many to one topology Communication! Resource management and service!

3 Elderly and PWDs General behavior Limitation of sensory and cognitive
Reluctant to receive external aid: Psychological factors? Limitation of sensory and cognitive Visual impairment Hearing impairment Physical impairment Mental impairment Special cases, unconscious Lack of essential information EMS numbers & services

4 Solutions To Assist EMS as Process optimization Resource management
Speed up process, reduce workload, and cost Resource management Human & tools (quantitative – qualitative) Information backup system What do we expect at destination (or before)? What should we do then (and after)?

5 Solutions To Assist Elderly and PWDs as Information provider
24/7 assistant service (active - passive) Ubiquitous/awareness computing One to many emergency calling topology (repeatedly as needed) Information provider To EMS (and also to user) by proper ways of services

6 Points to be concerned To EMS To Elderly and PWDs Answer the problems
Not a burden Reliability Easy to use To Elderly and PWDs Same as above With more (most) consideration!

7 Typical EMS BLS FR ALS EMS FR BLS FR

8 Community Response Grids Model
BLS FR ALS EMS FR BLS FR

9 Resident-to-resident (R2R) assistance with CRG
Identify Networking of your personal support network Share your emergency plan with members Make sure that someone in your local network has access to your home and your emergency supplies Teach those who will help you how to use any lifesaving equipment and administer medicine Practice your plan with those who have agreed to be part of your network. College of Information Studies, University of Maryland

10 Home-based emergency warning system

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

12 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
Transmitter (Portable Remote control) SMS Text message Voice message Information to EMS Automatic EMS (Med. Center) Number Screening Patient information Emergency service Information Mining for management

13 แผนภาพระบบโทรศัพท์สำหรับผู้พิการและอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
Auto - Service Emergency Call

14 ทดสอบภาคสนาม Phone4Dis บ้านพัก ดต. วิชิต สีมลา จ.นครนายก

15

16 Ubiquitous emergency notification systems (passive 2 active model)
Department of Information, Madrid

17 Tracking system for outdoor
Department of Electronics and Computer Engineering Hong Kong University of science and technology


ดาวน์โหลด ppt Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google