งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด

2 ผู้นำเสนอผลงาน นางสิธินี วิสโยภาส นางสาวเรวดี รัตนพิบูลย์

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ “ เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ “ เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง สมาชิกเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” พันธกิจ 1. ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3. บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 5. จัดสวัสดิการที่เหมาะสม

4 ความเป็นมา “เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้”
ความเป็นมา “เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้” ปี 2554 เงินไปไหน จ่ายเงินปันผล ใช้จ่ายประจำวัน จำเป็นบ้าง ไม่จำเป็นบ้าง ให้รางวัลตัวเอง อบายมุข สมาชิก 1,056 คน - ทุนเรือนหุ้น 219 ล้านบาท - กำไรสุทธิ 15.5 ล้านบาท ประชุมใหญ่ โอนฝาก จ่ายเป็นเงินสด (ธรรมเนียมปฏิบัติ) สถานที่คับแคบ เสนอปันผล ร้อยละ 5.10 - เป็นเงิน ล้านบาท

5 วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเก็บออมเงินในรูปของหุ้นและเงินฝาก จำนวนเงินกลับเข้ามาในระบบสหกรณ์ ≥ 50 % ของเงินปันผล เพื่อเงินกลับมาหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ เพื่อลดภาระการจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่

6 เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้
แจ้งโอนเงินปันผลซื้อหุ้น ก่อนวันประชุมใหญ่ สหกรณ์จ่ายหุ้นสมทบให้ 4 % หลังวันประชุมใหญ่ สหกรณ์จ่ายหุ้นสมทบให้ 2 % สูตรที่ 1 ซื้อหุ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในวันประชุมใหญ่ สหกรณ์จ่ายหุ้นสมทบให้ 100 บาท สูตรที่ 2 เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สหกรณ์สมทบเงินเปิดบัญชีครั้งแรกให้ ไม่เกินคนละ 500 บาท สูตรที่ 3

7 มูลค่าของเงิน 100 บาท ในระยะเวลา 10 ปี
สูตรที่ 1 ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับ สหกรณ์จ่ายสมทบ หุ้น 100 มูลค่าของเงิน 100 บาท ในระยะเวลา 10 ปี

8 มูลค่าของเงิน 500 บาท ในระยะเวลา 10 ปี
สูตรที่ 2 กับผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับ สหกรณ์จ่ายสมทบ หุ้น 500 มูลค่าของเงิน 500 บาท ในระยะเวลา 10 ปี

9 สหกรณ์จ่ายสมทบไม่เกิน 500 บาท
สูตรที่ 3 ยอดเงินฝากต่อเนื่อง สหกรณ์จ่ายสมทบไม่เกิน 500 บาท เปิดบัญชี

10 ผลที่ได้ เปรียบเทียบกับเงินปันผลทั้งสิ้น
2554 2555 เงินปันผล ทั้งสิ้น 10,104,287 บาท เงินปันผล ทั้งสิ้น 11,636,266 บาท 40.03 % รวมทั้งสิ้น 4,044,760 บาท 27.82 % รวมทั้งสิ้น 3,237,200 บาท สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

11 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

12 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนเงินไหลกลับเข้ามาในระบบ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนเงินไหลกลับเข้ามาในระบบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

13 เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนเงินที่สหกรณ์ฯ จ่ายสมทบ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำนวนเงินที่สหกรณ์ฯ จ่ายสมทบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3

14 เปรียบเทียบยอดเงินไหลกลับเข้ามาในระบบกับยอดจ่ายสมทบ
ปี 2554 ปี 2555

15 ภาพบรรยากาศ วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2554

16 ภาพบรรยากาศ วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2554

17 สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษ และเปิดบัญชีเงินฝากประจำ
สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษ และเปิดบัญชีเงินฝากประจำ

18 ภาพบรรยากาศ วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2554

19 ภาพบรรยากาศ วันประชุมใหญ่ ประจำปี 2554

20 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

21 แผนพัฒนาสำหรับปีต่อไป
ปรับวิธีการปฏิบัติใช้วิธีโอนเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกแจ้งความจำนง ซื้อหุ้นเข้าไปพักในบัญชีเงินฝากของสมาชิกก่อนโอนไปซื้อหุ้น 2. ปรับระบบการซื้อหุ้น/เปิดบัญชีเงินฝากวันประชุมใหญ่ โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เน้นความสำคัญของการออมและผลตอบแทนที่จะได้รับ 4.พิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย 5. โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนซื้อหุ้น เช่น วันที่ทำรายการ การออกใบเสร็จรับเงิน

22 ปัจจัยที่เป็นสิ่งสนับสนุน
การสร้างแรงจูงใจโดยการให้เงินสมทบจากสหกรณ์ การให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ความสำคัญของการออมและผลตอบแทนที่มหัศจรรย์ จากอัตราดอกเบี้ยทบต้น พื้นฐานของสมาชิกที่เห็นความสำคัญของการออมเงิน

23 ปัญหา อุปสรรค ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนซื้อหุ้น การออกใบแทนใบเสร็จรับเงิน และต้องออกใบเสร็จรับเงินซ้ำ ขั้นตอนการทำงานมีความซ้ำซ้อน สมาชิกบางส่วนต้องการใช้เงินปันผล ซึ่งเป็นดอกผลของเงินที่ได้ลงทุนไปเพื่อ ความสุขส่วนตัว มีร้านค้ามาออกร้านบริเวณด้านนอกห้องประชุม เป็นแรงจูงใจมากกว่าการเข้าร่วมโครงการ

24 สวัสดี

25 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด
Thank You! สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด


ดาวน์โหลด ppt เงินปันผลแลกหุ้น สูตรนี้มีแต่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google