งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เน้นชุมชนให้มี การพัฒนา ระบบสุขภาพ อย่างครบวงจรใน รูปเครือข่าย โครงการพัฒนา เครือข่ายฯ ประสานจังหวัด เลือกผู้นำชุมชน / ผู้สื่อข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เน้นชุมชนให้มี การพัฒนา ระบบสุขภาพ อย่างครบวงจรใน รูปเครือข่าย โครงการพัฒนา เครือข่ายฯ ประสานจังหวัด เลือกผู้นำชุมชน / ผู้สื่อข่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เน้นชุมชนให้มี การพัฒนา ระบบสุขภาพ อย่างครบวงจรใน รูปเครือข่าย โครงการพัฒนา เครือข่ายฯ ประสานจังหวัด เลือกผู้นำชุมชน / ผู้สื่อข่าว /CUP / อบต. / NGO - วิเคราะห์สภาพปัญหา / โรคที่ เป็นปัญหาในพื้นที่ - ระบุปัญหา, ระบุพื้นที่, ยกร่างแนวทาง ดำเนินงานเพื่อ ป้องกัน, แก้ไข * ไข้เลือดออก จ. นนทบุรี  เลือก ระดับอำเภอ * เรื้อน  เลือกระดับ อำเภอ (4 จ. ว., อำเภอ ปรร 60) * TB  เลือกระดับ อำเภอ (4 จ. ว. ที่มีอัตรา conversion rate) (4 จ. ว. ที่มีอัตราการ ตรวจเสมหะต่ำ ) พัฒนาการเรียนรู้ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค พัฒนา บุคลากร สคร. 1 / จังหวัด มีความรู้ด้าน การ ประสานงาน และการสอน งาน มีการ แลกเปลี่ยน ความรู้ ระหว่าง ภาครัฐและ ชุมชน กำหนด โครงการ ของชุมชน ที่ ดำเนินการ อย่างเป็น รูปธรรม โดยมีการ ร่วม รับทราบผล การ วิเคราะห์ ของ สคร.1 ร่วมคิด แนวทาง ป้องกัน แก้ไขโดย จัดทำ โครงการ แก้ไข ป้องกัน จาก CUP, อปท. สคร. 1 / จังหวัด ประสาน การ ดำเนินงาน เครือข่าย ดำเนิน โครงการอย่าง เป็นรูปธรรม จ้างผู้จัด รายการ Fast Radio และ จส.100 เพื่อถ่ายทอด ข่าวสารแก่ ประชาชน ติด ตาม / ประเ มิน ประชา ชน

2 กิจกรรมมีค. เม ย. พค.พค. มิย. กค. สค. กย. พัฒนาศักยภาพทีมงานที่ทำ หน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ประสานงานการเป็นผู้สอนงาน (Coaching) การสรุปบทเรียน และบันทึก ประชุมผู้บริหารจังหวัดฝ่าย สาธารณสุขผ่านทางการประชุม คปสข. ประสานกับ สสจ. คัดเลือก CUP 2 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง อบต. 2 แห่ง องค์กรเอกชน 2 องค์กร ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จำนวน 5 คน / 1 จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม สุขภาพสำหรับท้องถิ่น ตารางการปฏิบัติงานโครงการ เครือข่ายฯ

3 กิจกรรมมีค. เม ย. พค.พค. มิย. กค. สค. กย. พื้นที่จัดทำโครงการ พัฒนาการเรียนรู้ฯ แต่ละแห่ง ประสานจ้างผู้จัดรายการ FAST RADIO และ จ. ส.100 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ และติดตาม และสนับสนุนการทำงานของ คณะทำงานของท้องถิ่น สรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยน ผลการเรียนรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม สุขภาพสำหรับท้องถิ่น ตารางการปฏิบัติงานโครงการ เครือข่ายฯ ( ต่อ )

4


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เน้นชุมชนให้มี การพัฒนา ระบบสุขภาพ อย่างครบวงจรใน รูปเครือข่าย โครงการพัฒนา เครือข่ายฯ ประสานจังหวัด เลือกผู้นำชุมชน / ผู้สื่อข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google