งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพความสัมพันธ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพความสัมพันธ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพความสัมพันธ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.สงขลา ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคท่าข้าม วิทยุชุมชนท่าข้าม ผู้สูงอายุ เครือข่ายสุขภาพท่าข้าม มหัศจรรย์น้อย เกษตรปลอดสาร ชมรม คบ.ท่าข้าม ศาล สคบ.จังหวัด สื่อมวลชน อัยการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข พานิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด ศูนย์วิทย์ฯ สถานีอนามัยท่าข้าม

2 ร่วมสาธิตให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำหมัก
การจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 12 กันยายน 2551 ร่วมสาธิตให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำหมัก นายก อบต.ร่วมวงเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลาย ประชาชนในท่าข้ามร่วมวงเสวนา

3 แผนที่ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคท่าข้าม

4 การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคท่าข้าม
ที่ตั้ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคท่าข้าม ป้ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคท่าข้าม ประชุมคณะกรรมการศนย์พิทักษ์สิทธิฯ ประชุมออกแบบศนย์พิทักษ์สิทธิฯ

5 องค์การอิสระผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สคบ. ตั้งคณะอนุกรรมการ ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย อบต. กองทุนหลักประกัน กองทุนออมทรัพย์ อนุกรรมการ สคบ.อบต. แหล่งทุนอื่น สสจ. ระบบข้อมูล พัฒนาศักยภาพ ขยายเครือข่าย เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน(องค์การอิสระผู้บริโภค) คณะทำงาน ประธาน กรรมการ เลขานุการ จัดการข้อมูล พัฒนาศักยภาพ เฝ้าระวัง ร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ส่งต่อ สื่อสารสาธารณะ

6 โครงสร้างศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคท่าข้าม
คณะกรรมการบริหาร การเมือง- นายกเทศมนตรี,ปลัด ประชาชน-ผู้ประสานงานศูนย์,อสมชุมชนละ.(1คน) ภาควิชาการ-สคบ.จังหวัด อัยการจังหวัด,สสจ. กองทุนสุขภาพชุมชน อบต.ท่าข้าม ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประเด็นคุ้มครอง ผบ. ยุทธศาสตร์งานคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพครือข่าย เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ประสานงาน สื่อสารสาธารณะ -การส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย -พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น -สมัชชาผู้บริโภค -พัฒนาศูนย์ข้อมูล -จัดการความรู้ -การจัดทำสื่อ -ประสานสื่อในพื้นที่ -แผนเฝ้าระวังสินค้าและบริการ -ระบบเตือนภัยสินค้าและบริการ -รับร้องเรียน -ไกล่เกลี่ย -ชดเยค่าเสียหาย

7 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
รับขอ/ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร -คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -เชิญคู่กรณีมาไกล่เกลี่ย ศาล สคบ.จังหวัด สื่อมวลชน อัยการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข พานิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด ศูนย์วิทย์ฯ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ คู่กรณีมาร่วมไกล่เกลี่ย (ปลัด อบต.-คู่กรณี-คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย) ยุติ แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ตกลงไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt ภาพความสัมพันธ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google