งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 19 มีนาคม 2556

2 GOAL เข้าถึง ปลอดภัย เสมอภาค เป็นธรรม

3 3 Problems * เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ
* เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ * ละทิ้ง นิ่งเฉย ธุระไม่ใช่ ไม่ร้องเรียน * ไม่นิ่งเฉย....แต่ไม่รู้จะไปร้องเรียนได้ที่ไหน * ร้องแล้ว.....แต่ไม่มีการแก้ไข หรือแก้ไขล่าช้า P3 ปัญหาความรุนแรงระดับพื้นที่ อาหาร * 80 % เป็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะ “น้ำมันทอดซ้ำ” สารโพลาร์ * สินค้าหนีภาษีที่ไม่มีคุณภาพ / ไม่ปลอดภัย * สวยซ่อนเสี่ยง

4 KSF (Key Success Factors) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
KSF 4 กลไกผ่าน 3 setting ของ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” & MOU

5 KSF (Key Success Factors) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ต่อ)
KSF 4 กลไกผ่าน 3 setting ของ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” & MOU 4.1 ภาคประชาชนและชุมชน (มี 3 ฐานะ) ฐานะที่ 1 ผู้ประกอบการ ฐานะที่ 2 ผู้บริโภค ฐานะที่ 3 นักเรียน ผู้บริโภครุ่นเยาว์ 4.2 ภาครัฐ (มี 2 ฐานะ) ฐานะที่ 1 ท้องที่ (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)  เฝ้าระวังหลัก ความมั่นคงปลอดภัย ฐานะที่ 2 ท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล)  เจ้าภาพหลัก 4.3 ภาควิชาชีพ/วิชาการ (มี 3 ฐานะ) ฐานะที่ 1 สาธารณสุข (หมอ) ฐานะที่ 2 ศึกษา (ครู) ฐานะที่ 3 วัด (พระ)

6 ขั้นตอนกลไกสำคัญ เน้นกระบวนการทีส่วนร่วมด้วยกลไกสมานฉันท์
ระดมความคิดเห็นเรื่องปัญหาผู้บริโภคที่พบเจอจริงในพื้นที่ด้วยประสบการณ์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท (Groupping) 2.1 ปัญหาการกินอาหาร (P1) 2.2 ปัญหาการใช้สินค้า (P2) 2.3 ปัญหาจากการใช้บริการ (P3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก “สถานการณ์สำคัญที่ได้จากข้อ 1 และจากที่นักวิชาการ รวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี) นักวิชาการวิเคราะห์ เสนอทางเลือกและการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของ A) นโยบายสาธารณะ B) การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม มี MOU เป็นเครื่องมือ

7 จะเกิดกลไกสำคัญที่สุด คือ ?
จะเกิดกลไกสำคัญที่สุด คือ ? การก่อเกิดนโยบายสาธารณะด้าน คบส. ใช้กลวิธี “ทำ MOU ระดับจังหวัด” (เน้นเนื้อหา “การมีคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบ คบส.ส.ตำบล”

8 ขอบเขตงาน ใน MOU การตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ประจำตำบล / เทศบาล / อบต.
หน้าที่ ไกล่เกลี่ย / แก้ไขปัญหา การพัฒนาศักยภาพ “ผู้บริโภค” หน้าที่ - อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะที่จำเป็น - จัดโครงการ “ตาสับปะรด คบส.ส.” - อบรมคณกรรมการ ฯ - การจัดโครงการเฝ้าระวัง

9 ขอบเขตงาน ใน MOU การพัฒนา / สร้าง / ขยาย “เครือข่าย” คบส.ส.
การพัฒนา / สร้าง / ขยาย “เครือข่าย” คบส.ส. หน้าที่ - ยกระดับ อสม.คบส.  สภา อสม.คบส. - จัดตั้งชมรม คบส.ส. - จัดทำสมัชชาผู้บริโภค การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน คบส.ตำบล


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google