งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
มอบหมายและกำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน จัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจ, เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์, การทำการเกษตรระบบพอเพียง ชื่อกิจกรรม การทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผักอินทรีย์, เห็ดนางฟ้า, ปลาดุก, น้ำหมักชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ จัดทำเวทีประชาคมและการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม, คัดเลือกพื้นที่กำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระดมเงินหุ้น เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินการ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์, การเพาะเห็ดนางฟ้า, การเลี้ยงปลาในกระชัง, การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง - ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสมศรี จี๋คีรี ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การปลูกผักอินทรีย์, การทำน้ำหมักชีวภาพ, การเลี้ยงปลาในกระชังและการเลี้ยงหมูหลุม

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การปลูกผักอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหมูหลุม

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การทำการเกษตรแบบพอเพียง การเกษตรผสมผสาน การบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google