งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เป็นประจำทุกเดือน จัดเวทีชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของเกษตรกรและการให้บริการเกษตรกร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชื่อกิจกรรม โรงสีข้าวชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านโชค ต.ตาเบา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์บรรจุ ถุงละ 5 กิโลกรัม ขั้นตอนและวิธีการ ส่งเสริมสมาชิกและเกษตรกรในตำบล ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์จำหน่ายในเขตอำเภอ ในเขตจังหวัดและต่างจังหวัด

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเพาะเห็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 บ้านลำพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การเพาะเห็ดนางฟ้า/นางรม เห็ดขอนขาว/ขอนดำ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตในครัวเรือนที่หลากหลายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์บริการฯ โรงสีข้าวชุมชนบ้านโชค หมู่ที่ 1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 กลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ บ้านปอยจุม แปลงเกษตรกรผสมผสาน หมู่ 3 บ้านตาเดียว

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google