งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาอุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาอุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาอุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

2 ปัญหาอุปสรรค 2) คำสั่งหน่วยงาน
ไม่สามารถระบุแบบบังคับเลือกได้จึงมีปัญหาด้านการประมวลผล

3 ปัญหาอุปสรรค 3) พื้นที่รับผิดชอบ เป็นคำถามแบบ ปลายเปิดจึง
มีปัญหาด้านการ ประมวลผล

4 ปัญหาอุปสรรค 4) ด้านอื่นๆ
1. ผู้บันทึกข้อมูลในหน่วยงานเดียวกัน เปลี่ยน password แล้วไม่แจ้งให้หน่วยที่ใช้ username เดียวกันทราบ 2. ตัวระบบให้ user กรอกข้อมูลมากเกินไปโดยไม่ได้บังคับ กรอกจึงขาดความแม่นยำในการประมวลผล 3. การรายงานยังไม่สามารถลงถึงระดับจังหวัด อำเภอ ได้โดยถูกต้องแม่นยำ

5 แบบฟอร์มการนำเข้ากำลังพล ศอ.ปส. ปีงบประมาณ 2551

6 แบบฟอร์มการนำเข้ากำลังพล ศอ.ปส. ปีงบประมาณ 2551

7 แผนปฏิบัติการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51
ปีงบประมาณ 2551 ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวง/ภาค/จังหวัดให้รับทราบและเข้าใจโปรแกรมการนำเข้ากำลังพล ศอ.ปส. ปี 2551 2) ศตส. ทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูลกำลังพล ศอ.ปส. 3) สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลการนำเข้าข้อมูลกำลังพล ศอ.ปส. ปี 2551 4) นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบการพิจารณาบำเหน็จ ฯพร้อมผลการปฏิบัติงาน ปี 2551 5) ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษปี ตาม มติ ครม. เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้ 5.1 วิเคราะห์/กลั่นกรอง/ตรวจสอบกำลังพล และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยคำสั่ง ศอ.ปส. 5.2 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.3 พิจารณาจัดสรรโควตาให้ ศตส.ระดับต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 แผนปฏิบัติการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51
ปีงบประมาณ 2551 ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 51 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 6) เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เห็นชอบการพิจารณาจัดสรรโควต้า 7) แจ้งให้ ศตส. ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ 8) ศตส. ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น และออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาอุปสรรค 1) หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบ 13 หลัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google