งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร
ผู้อุทธรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง (ส่ง) (แจ้ง) ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) (มอบ) (ไม่รับ) มอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา สสจ. หรือ คณะกรรมการฯ (ลงรับตามระเบียบสารบรรณ) กระบวนการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ จัดทำสำนวน เสนอความเห็น

2 การพิจารณาเบื้องต้น (แบบฟอร์มคำอุทธรณ์) คำสั่งที่มีสิทธิอุทธรณ์ได้
ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์ ขั้นตอนการอุทธรณ์ ระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ เหตุแห่งการอุทธรณ์

3 การแสวงหาข้อเท็จจริง
(1) การตรวจคำอุทธรณ์ ประเด็นข้อเท็จจริง ประเด็นข้อกฎหมาย (2) การทำหนังสือแจ้งคู่กรณี (หลักการฟังความจากทุกฝ่าย) ทำคำชี้แจงแก้คำอุทธรณ์ (แบบฟอร์ม) แจ้งการรับคำอุทธรณ์ (แบบฟอร์ม)

4 การพิจารณาผลสรุปข้อเท็จจริง
ประเด็นอำนาจการทบทวนคำสั่ง (1) การพิจารณาข้อเท็จจริง มีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างในคำสั่งหรือไม่ ข้อเท็จจริงนั้นเป็นการกระทำของ ผู้อุทธรณ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงนั้นมีผลกระทบต่อบุคคลใดหรือไม่ อย่างไร เพียงใด

5 (2) การพิจารณาข้อกฎหมาย
2.1 ข้อกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข * มาตราใดบ้าง * ครบองค์ประกอบหรือไม่ 2.2 ข้อกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครอง) * ขั้นตอนก่อนการพิจารณาทางปกครอง - หลักว่าด้วย “อำนาจหน้าที่” - หลักว่าด้วย “ความเป็นกลาง”

6 ขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง
(หลักการฟังความจากทุกฝ่าย) - หลักว่าด้วย “สิทธิของคู่กรณีที่จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคำสั่งทางปกครอง” - หลักว่าด้วย “สิทธิที่จะต่อสู้ป้องกันสิทธิของตน” ขั้นตอนการทำคำสั่งทางปกครอง - แบบของคำสั่ง

7 การจัดเอกสารเสนอคำวินิจฉัยอุทธรณ์
(1) เอกสารเสนอเพื่อพิจารณา(บันทึก) 1. ความเป็นมา 2. ข้อพิจารณา 2.1) การตรวจสอบสิทธิการอุทธรณ์ 2.2) การแสวงหาข้อเท็จจริง 2.3) ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 2.4) สรุปความเห็น 3. ข้อเสนอ - ให้เพิกถอน/แก้ไขคำสั่ง - ให้ยกอุทธรณ์/จำหน่ายอุทธรณ (2) เอกสารสำนวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์์

8 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
1. หนังสือแจ้งให้จัดทำคำชี้แจงแก้คำอุทธรณ์ 2. หนังสือแจ้งการได้รับคำอุทธรณ์ 3. เอกสารเสนอข้อวินิจฉัยอุทธรณ์ บันทึกเสนอเพื่อพิจารณาแบบที่ 1 บันทึกเสนอเพื่อพิจารณาแบบที่ 2 เอกสารคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 4. เอกสารแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์แบบที่ 1 หนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์แบบที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google