งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ

2 การบ่งชี้ความรู้ รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน ผสอ.
- การเชื่อมโยงบริการการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

3 สร้างและแสวงหาความรู้
ทบทวนวรรณกรรม นิเทศติดตามงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปากระดับกรม Pilot study ศึกษารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแหลมงอบ จ. ตราด

4 โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ กรณีศึกษา อ.แหลมงอบ จังหวัดตราด

5 กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
ป้องกัน ผสอ. ครอบครัว กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ -ทำความสะอาด -โภชนาการ ถ่ายทอด ภูมิปัญญา -รณรงค์ ฯลฯ -ทาฟลูออไรด์ -ขัดฟัน -ขูดหินปูน ชมรมผู้สูงอายุ ตรวจ คัดกรอง รักษา ฟื้นฟู อปท. สธ. -อุดฟัน ถอนฟัน -รักษาโรคเหงือก -ใส่ฟันเทียม รากเทียม ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกันโรคในช่องปาก

6 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ : บทบาทของใคร
ตนเอง และครอบครัว เครือข่าย ชุมชน อปท. สธ.

7 ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
การทำความสะอาดช่องปาก อาหาร การตรวจสุขภาพ และการเฝ้าระวัง ภูมิปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระบบการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค การสนับสนุนทรัพยากร

8 กระบวนการดำเนินงาน สร้างแรงบันดาลใจ “ฟันอยู่ยืนยาวชั่วชีวิต”
ทำความเข้าใจ และกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกับ CUP/PCU บทบาทหน่วยบริการ บทบาทชุมชน Workshop ; EAP program ในแกนนำชมรมผู้สูงอายุ CUP/PCU ชมรมขยายการดำเนินงานในชมรม KM และสร้างเครื่องมือประเมินกระบวนการชมรม ติดตามความก้าวหน้า และประเมิน ขยายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่น

9 ผลการดำเนินงาน CUP/PCU เข้าร่วมกระบวนการตามโครงการชุดสิทธิประโยชน์ฯ
เครือข่ายชมรม ผสอ. 5 เครือข่าย แหลมงอบ น้ำเชี่ยว คลองใหญ่ บ้านธรรมชาติบน บางปิด

10

11

12 การขยายการดำเนินงานสู่จังหวัดสมุทรปราการ
CUP เมือง CUP บางจาก CUP บางพลี CUP บางบ่อ CUP พระสมุทร เจดีย์

13

14 การขยายการดำเนินงานสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา
CUPเมือง CUPบางคล้า CUPแปลงยาว CUPบ้านโพธิ์ CUPบางน้ำเปรี้ยว เทศบาลเมือง

15

16 จัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จำแนกองค์ความรู้ การทำความสะอาดช่องปาก อาหาร การตรวจสุขภาพ และการเฝ้าระวัง ภูมิปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระบบการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค การสนับสนุนทรัพยากร

17 ประมวล และกลั่นกรองความรู้

18 การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ศูนย์อนามัยที่ 3
จัดทำรายงานไปยังสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย บรรยายเผยแพร่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต กลุ่มพัฒนาเทคโน. วัยทำงานและ ผสอ. สำนักทันตสาธารณสุข

19 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สูงวัยฟันดีชีวีมีสุข”

20 การเรียนรู้ นำองค์ความรู้ที่ได้จัดทำเป็นแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 9 จังหวัด

21 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงาน ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 ชมรม ต่อ จว. 9 ชมรม 2.33 ชมรม ต่อ จว. 21 ชมรม


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google