งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ให้สัมมนา นายรุ่งรดิศ เหมฤดี รหัสประจำตัว 50312323 วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 5 สถานที่ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ให้สัมมนา นายรุ่งรดิศ เหมฤดี รหัสประจำตัว 50312323 วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 5 สถานที่ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ให้สัมมนา นายรุ่งรดิศ เหมฤดี รหัสประจำตัว 50312323 วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 5 สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 การนำวิธีการ gas chromatography–mass Spectrometry มาใช้ในการตรวจอนุพันธ์ฝิ่นและ โคเคนในฟันมนุษย์

3 ในการศึกษาครั้งนี้ ต้องการตอบคำถาม เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรง ของวิธีการทดสอบหา Opiate และ cocaine ในฟันโดยวิธี GC – MS และการประยุกต์ ขั้นต้นในการสกัดสารจากฟันของผู้ที่ใช้ยาเสพ ติดรวมถึงผู้เลิกเสพยา เพื่อประเมินและยืนยัน การรายงานผลในผู้ป่วยเรื้อรัง

4

5

6 1. บทนำ 2. การทดลอง สารเคมีและน้ำยา 6-monoacetylmorphine – HCL (6-MAM),morphine– HCL, nalorphine– HCL (Internal standard),cocaine– HCL, benzoylecgonine tetrahydrate ซื้อมาจาก Salars (Como, Italy) cocaethylene metanolic solution (100 µg/ml) ได้รับมาจาก Prof. J. Segura (IMIM, Barcelona, Spain ) Bis (trimethylsily) trifluoroacetamide (BSTFA) ใน 1% trimethylchorosilane (TMCS) จาก Sigma-Aldrich (Milano, Italy) น้ำยาทั้งหมดเป็น analytical grade รับรองโดย Carlo Erba (Milan, Italy)

7 gas chromatography–mass Spectrometry

8

9

10

11

12 สรุปผล กระบวนการ GC/MS เพื่อวิเคราะห์ฝิ่นและโคเคน ในฟันซึ่งรายงานนี้มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตัวอย่างถูก ย่อยในกรดและสกัดโดยของเหลว ตามด้วย กระบวนการแยกโครมาโตกราฟี ประกอบด้วย Fused silica column และ เครื่องตรวจวัดแบบ SIM mode กระบวนการได้รับการพิสูจน์ว่ามีความไวอย่าง เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบทุกตัว โดยใช้ฟัน 1 กรัม ตัวอย่างฟันนี้ไม่ถูกทำลายและ สามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์ด้านชีววิทยาทาง การแพทย์สำหรับวัตถุประสงค์ทางคลินิกและ ทางการสืบสวน

13


ดาวน์โหลด ppt ผู้ให้สัมมนา นายรุ่งรดิศ เหมฤดี รหัสประจำตัว 50312323 วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 5 สถานที่ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google