งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมผู้ป่วยนอก 11 ตุลาคม 2549. PSO ตุลาคม KMKPI บริบ ท Tac tic ยุทธศา สตร์ PSO 79. 6 83.294. 7 96. 3 87.688. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมผู้ป่วยนอก 11 ตุลาคม 2549. PSO ตุลาคม KMKPI บริบ ท Tac tic ยุทธศา สตร์ PSO 79. 6 83.294. 7 96. 3 87.688. 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมผู้ป่วยนอก 11 ตุลาคม 2549

2 PSO ตุลาคม KMKPI บริบ ท Tac tic ยุทธศา สตร์ PSO 79. 6 83.294. 7 96. 3 87.688. 3

3 PSO ตุลาคม

4

5 KM

6 ยุทธศาสตร์

7 แผนงาน 50 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ความรู้ พัฒนาระบบการรายงานข้อมูล ข่าวสาร พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการ รายงานผลงานในโปรแกรม PSO พัฒนาโครงสร้างการบริหาร คุณภาพ PSO

8 พัฒนาระบบการบริหาร จัดการความรู้ เวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม เพื่อให้ สมาชิก เข้าถึง ข้อมูลและ ทราบ สถาน การณ์ ข้อมูลทีม สมาชิก ทราบ สถาน การณ์ ข้อมูลทีม ร้อยละ 80 จัดประชุม ชี้แจง ผลงาน ทีมเดือน ละ 1 ครั้ง วันที่ 1- 10 ของ เดือน

9 พัฒนาระบบการรายงาน ข้อมูลข่าวสาร เวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม - จัดตั้ง ศูนย์ ข้อมูล - เพิ่มช่อง ทางการ ส่งข่าว ตุลาคม 2549 เพื่อให้ สมาชิกรับ ข่าวสาร ได้อย่าง ทั่วถึง สมาชิก เข้าถึง ข้อมูลร้อย ละ 80

10 พัฒนาศักยภาพแกนนำด้าน การรายงานผลงานใน โปรแกรม PSO เวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม การฝึก ปฏิบัติ ตุลาคม 2549 เพื่อให้ผู้ที่ รับผิดชอ บงานมี ความ ชำนาญใน การลง ทะเบียน ผลงาน PSO ผู้รับผิดช อบงาน สามารถ ใช้ โปรแกรม ได้ถูกต้อง ร้อยละ 80

11 พัฒนาโครงสร้างการ บริหารคุณภาพ PSO เวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม - มี ผู้รับผิดชอ บงาน ครอบคลุม งาน ร้อย ละ 80 - สมาชิก ทบทวน บทบาท หน้าที่ ร้อยละ 80 ตุลาคม 2549 - ผู้รับผิดช อบงานที่ ชัดเจน - บทบาท ของ สมาชิกใน ทีมให้ สอดคล้อง กับการ บริหารงา น - จัด โครงสร้าง การบริหาร คุณภาพ PSO - กำหนด ผู้รับผิดชอบ งาน - ทบทวบ บทบาท หน้าที่ สมาชิก

12 ความพึงพอใจ

13 ความพึงพอใจ

14

15 5 อันดับเรื่องที่ปรับปรุง

16 จุดเด่นที่ผู้ป่วย ประทับใจ เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดีมาก ๆ เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและให้ คำแนะนำที่ดี การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่และความ สะอาด เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำความรู้และตอบข้อ ซักถามได้ชัดเจน รวดเร็ว ทันใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส บริการประทับใจ ดูแลดี


ดาวน์โหลด ppt ทีมผู้ป่วยนอก 11 ตุลาคม 2549. PSO ตุลาคม KMKPI บริบ ท Tac tic ยุทธศา สตร์ PSO 79. 6 83.294. 7 96. 3 87.688. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google