งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย

2 งานคุ้มครอง&กฎหมาย จุดเด่น(O)
บริการด้านยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอย่างครอบคลุม บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และผู้รับบริการพึงพอใจ ให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วมทำงานเป็นทีม

3 งานคุ้มครอง&กฎหมาย จุดด้อย(W) เป็นจุดสุดท้ายที่ผู้ป่วยรอรับบริการ
สนับสนุนกลุ่มงานอื่น ๆ หลายกลุ่มงานอาจสนองความต้องการไม่ทันใจ หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน ระบบการรายงานข้อมูลไม่เป็นระเบียบ กระจาย ภาระงานอื่น ๆ

4 การดำเนินงาน 2546 แนวทางแก้ไข การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสุภาพ
การดำเนินงาน 2546 แนวทางแก้ไข การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสุภาพ ทำแผนผังการการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน รวบรวมระบบการรายงานข้อมูลให้เป็นระเบียบ ลดภารกิจที่ไม่จำเป็น หรือปรับเปลี่ยนวิธีการ

5 การดำเนินงาน 2546 การประเมิน 46 แผนการการดำเนินงาน ระบบการรายงานข้อมูล
การดำเนินงาน 2546 การประเมิน 46 แผนการการดำเนินงาน ระบบการรายงานข้อมูล เจ้าหน้าที่

6 นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เป้าหมายหลัก มาตรฐานเชิงวิชาชีพ วิชาการ และส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ความพึงพอใจ

7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย
นโยบายและแผนงาน 2547 นโยบายปี 2547 1. ให้บริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยเรื่องยาได้ครบถ้วน 2. สนับสนุนการอบรมความรู้ของบุคลากรทางเภสัชกรรมให้มีความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางานได้ 3. บริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรทางเภสัชกรรม 5. พัฒนางาน 5 ส 6. ผู้รับบริการพึงพอใจการให้บริการมากกว่า 80 % กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย

8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย
นโยบายและแผนงาน 2547 แผนงานประจำปี 2547 1. รักษ์ศูนย์อนามัยร่วมใจประหยัดไฟฟ้าและน้ำโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย 2. แผนงานพัฒนาระบบการเก็บและการรายงานผลข้อมูล 3. แผนงาน บริการประทับใจ ใส่ใจประดุจญาติ 4. ประเมินมาตรฐานการบริการด้านยาของสถานีอนามัย ทั้งด้านระบบการจัดหายา การจัดเก็บ การจ่ายยา การกำกับคุณภาพมาตรฐานยา 5. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรมปี 2547 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย

9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย
นโยบายและแผนงาน 2547 แผนงานประจำปี 2547(ต่อ) 6. แผนงานพัฒนาด้านอาหารและน้ำปี 2547 7. แผนส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรทางเภสัชกรรม 8. แผนงานเอกสารแผ่นพับส่งเสริมสุขภาพ 9. แผนงานพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย

10 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย
นโยบายและแผนงาน 2547 แผนงานประจำปี 2547(ต่อ) 10. แผนงาน 5 ส กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย 11. แผนตรวจสอบเวชภัณฑ์คงคลังโดยใช้โปรแกรม stockcard 12. แผนงานบริการที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google