งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิอากาศในทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิอากาศในทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะภูมิอากาศในทวีปยุโรป

2 จัดทำโดย เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทวีสุข เลขที่ 18
เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทวีสุข เลขที่ 18 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ โดมขุนทด เลขที่ 20 เด็กหญิง ภัสราภา สินธุบุญ เลขที่ 26 เด็กหญิง วิริญจ์ อินทนงลักษณ์ เลขที่ 30 เด็กหญิง สิตานัน จันกิติ เลขที่ 32 เด็กหญิง สุภานัน เชื้อเมืองพาน เลขที่ 33

3 ลักษณะทางภูมิอากาศในทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 35 องศาเหนือ ถึง 71 องศาเหนือ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่อยู่ในเขตหนาว คือบางส่วนของประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป 1.ที่ตั้งหรือละติจูด ทวีปยุโรปตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 35 องศาเหนือ ถึง องศาเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น ไม่มีบริเวณใดอยู่ในเขตร้อนเลย 2.ลมประจำ ที่พัดผ่านทวีปยุโรปคือ ลมประจำตะวันตกพัดจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่ทวีปยุโรปด้านตะวันตก จึงทำให้ซีกตะวันตกของทวีปยุโรปมีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนสูง ได้แก่ ชายฝั่งตะวันตกของสเปน ไอร์แลนด์ สหราชอาราจักร และ นอร์เวย์ ส่วนตะวันออกของวีปจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดุร้อนกับฤดูหนาวมีมากกว่าด้านตะวันตก

4 3.กระแสน้ำ ในมหาสมุทรบริเวณชาบยฝั่งด้านตะวันตกของทวีปยุโรป ซึ่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลผ่าน ตั้งแต่ชายฝั่งของประเทศสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ มีอากาศอบอุ่น หน้าหนาวอากาศไม่หนาวจัดและทำให้ชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์ น้ำทะเลไม่แข็งในฤดูหนาวแต่ในขณะที่ทะเลบอลติกซึ่งมีน้ำแข็งตัวนานหลายเดือนเป็นต้น 4.ระยะห่างไกลจากทะเล เนื่องจากทวีปยุโรปมีชายฝั่งทะเลยาวไม่มีส่วนใดของทวีปยุโรปอยู่ห่างไกลจากทะเลมาก จึงทำให้ส่วนต่างๆ ของทวีปยุโรป ไกด้รับอิทธิพลจากมหาสมุทร ดังนั้น ภูมิอากาศของทวีปยุโรปจึงไม่มีแขตแห้งแล้งเหมือนกับตอนกลางของทวีปเอเชีย 5.การวางตัวของเทือกเขา เทือกเขาส่วนใหญ่ของยุโรปวางตัวอยู่ในแนวตะวันตก – ตะวันออกไม่กีดขว้างทิศทางของลมประจำตะวันตกจากมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทำให้ส่วนต่างๆของทวีปยุโรปได้รับความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง

5 เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป สารถแบ่งได้เป็น 7 เขตคือ
1.เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา หรืออากาศแถบขั้วโลกเป็นเขตที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี ส่วนฤดูร้อนระยะสั้นคือประมาณ 1-2 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยของเขตนี้เฉลี่ยทั้งปีไม่เคยสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส 2.เขตภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือแบบไทกา ลักษณะอากาศของเขตนี้คือ เป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนมีระยะเวลายาวขึ้นปริมาณน้ำฝนทั้งปีอยู่ระหว่าง500 – 1000 มม.

6 3.เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้นภาคทวีป ลักษณะสำคัญของภูมิอากาศเขตนี้ คือ ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ประมาณน้ำฝนทั้งปีเฉลี่ยประมาณ มม.ส่วนบริเวณที่ฝนตกน้อย ได้แก่ ดินแดนของประเทศโปแลนด์ สโลวาเกีย เอสโทเนีย เป็นต้น 4.ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เพราะเขตนี้อยู่ใกล้กับมหาสมุทรจึงทำให้เขตนี้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้น ฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี ปริมาณน้ำฝนทั้งปีเฉลี่ยปริมาณระหว่าง มม. 5.เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้น อากาศอบอุ่น ฤดูร้อนอากาศร้อน ฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนตลอดปีเฉลี่ยประมาณ มม.

7 6.ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเขตที่มีแสงแดดตลอดปี ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวจะมีฝนตก ปริมารน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ มม. 7.เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็นเขตที่มีฝนตกน้อยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 500 มม.

8 บรรณานุกรม หนังสือคู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ม.2
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 อาจารย์นิคม สุมงคล :2553

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิอากาศในทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google