งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

2 จัดทำโดย ด.ช. นวุติ พูนประพัน์ เลขที่ 8
ด.ช. นวุติ พูนประพัน์ เลขที่ 8 ด.ช.รัชชานนท์ ศิรสิทธิกาญจน์ เลขที่ 12 ด.ญ.กันติชา บัตรรัมย์ เลขที่ 18 ด.ญ.ญาณิศา แก้ววันดี เลขที่ 20 ด.ญ.ลักษิกา อ้อยกาม เลขที่ 29

3 ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย
คำนำ สื่อการเรียนรู้นี้ ใช้ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับลักษณะ ภูมิอากาศของทวีปยุโรป หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย จัดทำโดย กลุ่ม 6

4 รูปภาพเขตภูมิอากาศ

5 การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป
    1. ภูมิอากาศแบบเมติเตอร์เรเนียน สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง มีฝนตกในฤดูหนาว ปริมาณฝน ทั้งปีประมาณ มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น ที่เรียกว่า ป่าเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณที่พบ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปภาคใต้ ครอบคลุมดินแดนชายฝั่ง ของประเทศสเปน ชายฝั่งภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ชายฝั่งของ ประเทศยูโกสลาเวีย และประเทศกรีซ

6

7 2. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
สภาพอากาศ ภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง ซึ่งมีฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณ น้ำฝนทั้งปีประมาณ มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น หรือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น  บริเวณที่พบ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำดานูบในประเทศฮังการี ภาคเหนือของประเทศ ยูโกสลาเวียและประเทศโรมาเนีย

8   3. ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
  สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกน้อย คือ ปริมาณฝนทั้งปี ประมาณ มิลลิเมตร   พืชพรรณธรรมชาติ ทุ่งหญ้าที่ขึ้นเบาบาง  บริเวณที่พบ มี 2 แห่ง คือ ตอนกลางของประเทศสเปน อูเครน จอร์เจียและตอนใต้ ของรัสเซีย

9   4. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
  สภาพอากาศ ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติก ฤดูหนาวอากาศไม่หนาว จัด มีฝนตกชุก ตลอดทั้งปี ปริมาณฝนทั้งปีประมาณ มิลลิเมตร    พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าไม้สน    บริเวณที่พบ บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตกของทวีป ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ ของประเทศฝรั่งเศส หมู่เกาะบริติช เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของ เยอรมนี และภาคใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน

10 5. ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป
สภาพอากาศ เป็นภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรไม่มากนัก เพราะอยู่ลึกเข้า มาในทวีป ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว ปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ มิลลิเมตร ส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น ซึ่งมีทั้งป่าผลัดใบและป่าสนผสมปะปนอยู่ บางแห่งที่มีฝนตกน้อย  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น  บริเวณที่พบ ยุโรปตะวันออก ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศโปแลนด์ เช็ค และสโลวัก รัสเซีย และสาธารณรัฐเอกราชต่างๆ ที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียต

11    6. ภูมิอากาศแบบไทกา    สภาพภูมิอากาศ  เป็นภูมิอากาศหนาวซึ่งมีฤดูหนาวยาวนาน ปริมาณฝนทั้งปี ประมาณ มิลลิเมตร    พืชพรรณธรรมชาติ ป่าสน (หรือป่าไม้ใบแหลมมีใบเขียวทั้งปี)   บริเวณที่พบ  ดินแดนทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ ภาคกลางของนอร์เวย์และ สวีเดน

12    7. ภูมิอากาศแบบทุนดรา    สภาพภูมิอากาศ  เป็นภูมิอากาศหนาวแบบขั้วโลก มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มี ฤดูร้อนสั้นๆ เพียง 1-2 เดือน ที่พืชพรรณจะเจริญเติบโตได้ นอกนั้นแล้วจะมีอุณหภูมิ ต่ำถึงขีดเยือกแข็ง    พืชพรรณธรรมชาติ  พืชชั้นต่ำจำพวกหญ้า และตะไคร่ที่ทนอากาศหนาวเย็นได้ เช่น มอสและไลเคน    บริเวณที่พบ  ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือของทวีปยุโรป

13 ภูมิอากาศแบบกึ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

14 ภูมิอากาศอบอุ่นชื้น ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรายฝั่งตะวันตก

15 ภูมิอากาศชื้น ภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก

16 ภูมิอากาศแบบทุนดรา หรือแถบขั้วโลก
ภูมิอากาศแบบภูเขา

17 บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงจาก d22796.html


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google