งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเรื่อง ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเรื่อง ภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานเรื่อง ภาคเหนือ
ชื่อกลุ่ม นครในม่านหมอก จัดทำโดย น.ส. กนกพร เลพล ชั้นม 6/2 เลขที่ 10 น.ส. จามจุรี กาพย์แก้ว ชั้นม 6/2 เลขที่ 12 น.ส. นารินทร์ แพงบ้ง ชั้นม 6/2 เลขที่ 14 น.ส. ศศิธร กัณหาทิพย์ ชั้น ม 6/2 เลขที่ 24 น.ส. สุดา นาโท ชั้น ม 6/2 เลขที่ 27 น.ส.สุธิดา คำสิงห์ ชั้น ม 6/2 เลขที่ 28 เสนอ แม่ครู อรวรรณ กองพิลา

2 สวยศิลป์ล้านนา เสน่หาทะเลหมอก ป่าไม้งามน้ำตก มรดกประเพณี ชนเผ่ามีมาก หลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้องเล็บ เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

3 มารู้จักเมืองเหนือกันเตอะ

4 ภูมิศาสตร์ ภาคเหนือ

5 ที่ตั้งและอาณาเขต ภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 93,691 ตารางกิโลเมตร
 ทิศเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคคือ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ทิศตะวันออก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคคือ อำเภอ ปัว จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของภาคคืออำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ทิศใต้ ดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดของภาคคือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

6 ที่ราบหุบเขา แอ่งที่ราบ
ภาคเหนือสามรถแบ่งเขตภูมิลักษณะได้ 3 เขต ทิวเขาและหุบเขา ที่ราบหุบเขา แอ่งที่ราบ

7 เทือกเขาและหุบเขา ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

8 ที่ราบหุบเขา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์

9 แอ่งที่ราบ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

10 ลักษณะภูมิอากาศ ภาคเหนือ จะอยู่ในเขตร้อนที่มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ ภูมิอากาศทางตอนใต้ ของเขตอบอุ่น ภาคเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 28.8 องศาเซลเซียส

11 โครงสร้างทางธรณี จากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่มีการดันตัวของเปลือกโลกตามแนวตะวันตก ถึงตะวันออกของบริเวณนี้ ทำให้พื้นโลกบริเวณนี้โก่งงอกลายเป็นภูเขาและทิวเขาสูง ส่วนที่ทรุดต่ำก็กลายเป็นหุบเขา ถ้าทรุดต่ำมากก็จะมีน้ำขังเป็นทะเลสาบ เช่น กว๊านพะเยา จ.พะเยา รวมทั้งการผุพัง ทางกายภาพ ทางเคมีและการทับถมทำให้เกิดเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ส่วนร่องรอยการระบายความร้อนจากภายในโลกที่ปรากฏเด่นชัด ได้แก่ การเกิดพุน้ำร้อน เช่น พุน้ำร้อนที่ อ.สันกำแพง

12 การยุบตัวและดันตัวของพื้นดิน
หุบเขา การยุบตัวและดันตัวของพื้นดิน กว๊านพะเยา

13 ทรัพยากรธรรมชาติ

14 ทรัพยากรดิน เกิดจากตะกอนของน้ำพัดพามาหรือจากหินของต้นกำเนิด -ดินบริเวณลาดเขาหรือที่สูง เป็นดินที่อยู่บริเวณทั่วไปของภาค ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีความลาดชันมาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำปลูกพืชไร่ได้ แต่ในฤดูแล้งเพาะปลูกได้ไม่ดี

15 ทรัพยากรน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ภาคเหนือถือว่ามีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง - น้ำบนผิวดิน มีแหล่งสำคัญได้แก่ แม่น้ำสำคัญสายต่าง ๆ - น้ำใต้ดิน ภาคเหนือเป็นภาคที่น้ำใต้ดินอุดมสมบูรณ์ในบริเวณแอ่งที่ราบ ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดปี

16

17


ดาวน์โหลด ppt รายงานเรื่อง ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google