งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้ (K) 2) บอกการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้ (P) 3) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A)

3 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

4 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
- ปี พ.ศ (1957) โซเวียตได้ปล่อยดาวเทียม (Sputnik) ทำให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น - ปี พ.ศ (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการทหาร และความเป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถูกทำลายล้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล อาจทำให้เกิดปัญหาทางการรบ

5 อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ
- อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense – DoD) - ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ARPA ได้ถูกก่อตั้งและได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา - ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) ARPA ได้รับทุนสนันสนุน จากหลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนก็คือ Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็น DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency) พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง

6 อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (ต่อ)
- ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ได้ทดลองการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิด จาก 4 แห่งเข้าหากันเป็นครั้งแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยยูทาห์ เครือข่ายทดลองประสบความสำเร็จอย่างมาก - ค.ศ.1975(พ.ศ.2518) จึงได้เปลี่ยนจากเครือข่ายทดลอง เป็นเครือข่ายที่ใช้งานจริง ซึ่ง DARPA ได้โอนหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้แก่ หน่วยการสื่อสารของกองทัพสหรัฐ

7 อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (ต่อ)
- ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนำ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ทำให้เป็นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครือข่าย Internet จนกระทั่งปัจจุบัน - ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) อยู่ในแต่ละเครือข่ายเพื่อสร้างฐานข้อมูลแบบกระจาย การกำหนดชื่อโดเมน (Domain Name System) - ค.ศ.1980 (พ.ศ.2533) ให้ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation – NSF) เข้ามาดูแลแทนร่วม กับอีกหลายหน่วย

8 อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
- พ.ศ ประเทศไทยได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเตอร์เน็ตครั้งแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลีย แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากการส่งข้อมูลล่าช้า

9 อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (ต่อ)
- พ.ศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectect) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันเช่าสายโทรศัพท์เพื่อต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แต่ละสถาบันเข้าด้วยกัน โดยเรียกเครือข่ายสมัยนั้นว่า “เครือข่ายไทยสาร“

10 อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (ต่อ)
- พ.ศ เครือข่ายไทยสารเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีหน่วยงานต่างๆของราชการเข้ามาเชื่อมต่อในเครือข่ายมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บริษัทต่างๆ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเรียกบริษัทเอกชนที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ว่า ISP (Internet Service Provider)

11 ตารางการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละประเทศ
จากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีบัญชีเฟซบุ๊ก (facebook account) 16 ล้านคน ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 16 ของโลก ถ้าหากมองในระดับจังหวัด กรุงเทพ มีจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกหรือกว่า 8.6 ล้านคน

12

13 พ.ศ. หน่วยงาน เหตุการณ์ จุดประสงค์
ตารางพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

14 แบบฝึกหัดเรื่อง ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
1. จงอธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต 2. จงอธิบายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศและในประเทศไทยมาพอเข้าใจ 3. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจากอะไร 4. จงอธิบายความสำคัญของอินเทอร์เน็ตมา 5 ข้อ 5. WWW คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt เรื่องความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google