งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Balanced Scorecard ( BSC ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Balanced Scorecard ( BSC )."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Balanced Scorecard ( BSC )

2 พ.ท.สิทธิพัฒน์ พงศ์สุวรรณ หน.แผนก ขส.ทบ.
ประวัติ - เตรียมทหาร รุ่นที่ 33 - จปร. รุ่นที่ 44 - เสธ.ทบ. ชุดที่ 85

3 เอกสารอ้างอิง : BSC - BSC ของ ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของ ทบ. (กบท.สปช.ทบ.)

4 Balanced Scorecard คืออะไร กลยุทธ์ การปฏิบัติ

5 BSC มีจุดเริ่มต้นอย่างไร
- Professor Robert Kaplan - Dr.David Norton USA

6 4 มุมมอง - การเงิน (งบประมาณ) - ลูกค้า (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร)
- กระบวนการภายในองค์กร - การเรียนรู้และการพัฒนา

7 - 1992 Harvard Business Review
Balanced Scorecard The Strategy-Focused Organization

8 ข้อจำกัดของตัวชี้วัดทางการเงิน
- ไม่สามารถประเมินในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ - บอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

9 ด้านการเงิน กระบวนการภายใน ด้านลูกค้า การเรียนรู้และพัฒนา Vision and
วัตถุ ประสงค์ ข้อมูล ปัจจุบัน ตัวชี้ วัด แผน งาน เป้าหมาย กระบวนการภายใน ด้านลูกค้า Vision and Strategy การเรียนรู้และพัฒนา

10 มุมมองทั้ง 4 ด้าน 1. ด้านการเงิน 2. ด้านลูกค้า 3. กระบวนการภายใน
มุมมองทั้ง 4 ด้าน 1. ด้านการเงิน 2. ด้านลูกค้า 3. กระบวนการภายใน 4. การเรียนรู้และพัฒนา

11 ภายใต้แต่ละมุมมองประกอบด้วย ช่อง 5 ช่อง
1. วัตถุประสงค์ 2. ตัวชี้วัด 3.ข้อมูลปัจุบัน 4. เป้าหมาย 5. แผนงาน

12 กลยุทธ์ คือ อะไร - วิธีการในการแข่งขันที่จะทำให้องค์กร
สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ - แนวทางในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ - คำถาม 3 คำถาม 1. อยู่จุดใด 2. ต้องการไปจุดใด 3. ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร

13 BSC ของ ทบ. - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน - ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ - การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน - กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและวัดได้ - เครื่องมือการบริหาร คือ BSC

14 ทบ. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการของ ทบ. BSC

15 แนวคิดพื้นฐาน BSC เครื่องมือ - นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
- วัดและประเมินผลองค์กร - ช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้อง - มุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ ขององค์กร

16 การจัดทำ BSC ของ ทบ. คณะอนุกรรมการฯ ชุดทำงาน ผช.ปช.ทบ. (หน.ชุด) ผู้แทน กรม ฝสธ. สบ.ทบ. กง.ทบ. สตน.ทบ. สบส.

17 BSC ทบ. ประกอบด้วย ชุดทำงานฯ 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ ทบ.
3. จุดมุ่งหมาย 4. กลยุทธ์ 5. แผนที่ทางกลยุทธ์ 6. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละมุมมอง

18 1. วิสัยทัศน์ - มีศักยภาพ
- พร้อมรบทั้งในด้าน กำลังพล, ยุทโธปกรณ์, ฝึก, ศึกษา และแผนการปฏิบัติ - ระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติตามภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

19 2. พันธกิจ ทบ. - เตรียมกำลังทางบก - การป้องกันราชอาณาจักร

20 และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิใช่สงคราม
3. จุดมุ่งหมาย - สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ - ความขัดแย้งระดับต่ำ สภาวะสงคราม และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิใช่สงคราม

21 4. กลยุทธ์ - พัฒนาเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับหน่วยต่าง ๆ
- พัฒนาองค์กรการควบคุมบังคับบัญชาให้เข้มแข็ง - เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ - ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ - จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยในส่วนช่วยการ พัฒนาประเทศ

22 5. แผนที่ทางกลยุทธ์ ประกอบด้วย
5. แผนที่ทางกลยุทธ์ ประกอบด้วย - ประสิทธิผลตามพันธกิจ - คุณภาพการให้บริการ - ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ - การพัฒนาองค์กร

23 6. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในแต่ละมุมมอง
- มุมมองแต่ละด้านของแผนที่กลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt Balanced Scorecard ( BSC ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google