งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเลี้ยงปลากะรัง(เก๋า)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ)
ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

2 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันที่ กันยายน 2543

3 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โครงการฯ ณ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อ 24 กันยายน 2544

4 ความเป็นมา สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความยากจนมาก อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเหล่านั้น วิธีการหนึ่งที่ควรดำเนินการ คือ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเก๋า ไก่เบตง และเป็ดเทศหรือสัตว์อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยในระยะแรก อาจตั้งเป็นศูนย์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขึ้น ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานี เพื่อให้ประชาชนมารับจ้างและฝึกงานไปด้วย หากมีความพร้อมก็สามารถออกไปประกอบอาชีพด้วยตนเอง” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง โครงการเลี้ยงปลากะรัง(เก๋า)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ) เพื่อสนองพระราชประสงค์ในการที่จะให้โอกาสแก่ราษฎรผู้มีฐานะยากจน มีอาชีพที่สามารถเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5 โครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย
กิจกรรม 1 สาธิตการเลี้ยงปลากะรัง(เก๋า)ในกระชังในแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส พื้นที่ดำเนินงาน : บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ หมู่ 5 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กิจกรรม 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรัง(เก๋า)ในกระชังในแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส พื้นที่ดำเนินงาน : บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ม. 5,3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส งบประมาณดำเนินงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร.) จำนวน 732,000 บาท ( ปี 2542) กิจกรรมย่อย 1 ได้รับสนับสนุน 482,000 บาท กิจกรรมย่อย 2 ได้รับสนับสนุน 250,000 บาท

6 ผลจากโครงการ ผลการดำเนินงาน ปี 2542 มีสมาชิก จำนวน 42 ราย
ปี มีสมาชิก จำนวน ราย ปัจจุบัน มีสมาชิก 16 ราย ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 4-5 นิ้ว ประมาณ ตัว / รายและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมแพและกระชังบางส่วน โดยไม่ได้รับงบประมาณจากกรมประมง และในปี 2553 มีพายุพัดศาลาเฝ้าสัตว์น้ำได้รับความเสียหายหมดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมและศูนย์ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากกรม แต่ยังต้องดูแลต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการในพระราชดำริ จึงต้องใช้งบประมาณปกติบางส่วนมาสนับสนุนต่อไป ผลจากโครงการ สมาชิกโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถให้การศึกษาแก่บุตรหลานในระดับที่สูงมากขึ้น ต้องตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google