งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2 กำหนดการประชุม นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ บทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

3 นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ

4 กรอบแนวทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
นโยบายความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2555 - 2558
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ

6 บทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

7 กำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google