งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูลทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูลทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูลทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลย.๑

2 รายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 (OBEC56)
ต่อ Internet ไปที่

3 UserName & Password รหัสโรงเรียน 4201xxxx

4 รายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
ยึดตัวตน นักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นหลัก เมนู โรงเรียน ย้ายออกนักเรียน (นักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556) ย้ายเข้านักเรียน (นักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556) จำหน่ายนักเรียนออกกลางคัน (นักเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556) จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ

5 รายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เมนู ปรับปรุงข้อมูล แผนการรับนักเรียน GPA, O-NET, NT เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบ สิ้นปีการศึกษา 2556 เมนู โรงเรียน นร.ซ้ำซ้อน จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ (ตรวจสอบแล้วกดปุ่ม - ยืนยันข้อมูล)

6 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
ต่อ Internet ไปที่

7 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
คลิก เข้าสู่ระบบ สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้าง เลือกรายการสิ่งก่อสร้าง (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ และปรับปรุงข้อมูล) ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คลิกประมวลผลเพื่อยืนยันข้อมูล

8 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57)
ต่อ Internet ไปที่

9 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57)
เปิดระบบให้กรอกข้อมูล วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 การเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษาในปี 2556 เมื่อขึ้นปี 2557 ระบบจะปรับข้อมูลให้อัตโนมัติ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เท่านั้น

10 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57)
กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ (ย้ายเข้า หรือ เพิ่ม) ย้ายออก จัดห้องนักเรียนที่ระบบดำเนินการให้ไว้ตามข้อ 1 (สำหรับนักเรียนที่เปลี่ยนห้อง) น้ำหนัก – ส่วนสูง (Excel) ความพิการ ความด้อยโอกาส, ขาดแคลน การเดินทาง

11 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 (OBEC57)
ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน ให้โรงเรียนส่งเอกสารยืนยันตัวตน ส่งเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนย้ายเข้า แต่ไม่มีเอกสาร ให้ผู้ปกครองกรอกแบบ บค.19(คำร้องขอย้ายนักเรียน) และ บค.23(แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน) ส่งไปยังโรงเรียนเดิมเพื่อยืนยันการรับย้าย อื่น ๆ

12 สวัสดีครับ กำหนด ยืนยันข้อมูล 10 มิ.ย.2557
ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2557 – 15 มิ.ย.2557 นายมณฑล พร้อมสันเทียะ Tel. 09 – 5658 – 6503 นายณรงค์ชัย จวงจันดี Tel.09 – 5664 – 2802


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูลทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google