งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมการใช้งานระบบ วันที่ 23 มกราคม 2554

2 การดำเนินโครงการ ความเป็นมาของโครงการ ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
ระบบรับสมัคร

3 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ ไม่เกิน 180 วัน นับจากที่ได้ลงนามในสัญญา ระบบหลักสูตร ระบบ รับสมัคร ระบบข้อมูลบุคคล ระบบข้อมูลนักศึกษา

4 แผนการดำเนินงาน 27 กันยายน 2553 – 27 มีนาคม 2554

5 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
ส่งข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบ Internet โดยที่จะนำมาใช้แทนระบบ BMS การส่งข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลออกจากระบบ STD02 โดยทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย นำออกในรูปแบบของ Excel File และ แปลง Excel File ให้เป็น Version 2003 โดยการเปิด Excel File ขึ้นมาและทำการ บันทึกเป็น เลือก Version 2003 โดยใช้ชื่อเดิม ถ้าสถานศึกษาใดไม่ได้ใช้ระบบ STD02 ให้ส่งข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดให้จากระบบ ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลเข้าระบบศูนย์ข้อมูลกลางผ่าน Web Site ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

6 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ ปรับแก้ให้ถูกต้อง

7 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การตรวจสอบค่าว่าง การตรวจสอบรหัสที่ทางกระทรวงใช้ การตรวจสอบค่าที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างหัวข้อของการตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปี เกิด เลขที่ ที่อยู่บ้าน เป็นต้น

8 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ ปรับแก้ให้ถูกต้อง การซ้ำซ้อนของนักศึกษา อาจมี 1 หรือมากกว่า 1 สถานศึกษาที่ซ้ำกัน ถ้ามีการซ้ำซ้อนของนักศึกษา ให้ทำการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง และทำการยืนยันเข้าสู่ระบบ ให้ทำการปรับแก้ข้อมูลและนำเข้าสู่ระบบใหม่ ในกรณีที่ข้อมูลของสถานศึกษาของตนไม่ถูกต้อง

9 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
การส่งรูป - นำรูปนักศึกษาใส่แผ่น CD แล้งส่งมายัง สอศ. ที่ กระทรวง ศูนย์สารสนเทศ โดย File รูปจะต้องเป็นเลขบัตรประชาชน - นำรูปนักศึกษาเข้าสู่ระบบเป็นรายคน

10 ระบบข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
การส่งข้อมูล

11 ระบบรับสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร


ดาวน์โหลด ppt ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google