งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 1

2 การจัดสรรงบประมาณ 2555

3 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2555
จัดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระหลัก จัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุง ซ่อมแซม (ข้อมูล มีแล้ว อยู่ สพม. เขต23 โรงเรียนไม่ต้องส่ง) 3. จัดงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สพฐ. จัดสรรแล้ว ร.ร.ในสังกัด สพม. เขต 23 ไม่ได้รับการจัดสรร)

4 หลักการ มีทั้งแบบTop down & Bottom Up
เสริมสร้างความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา ตอบสนองความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5 เกณฑ์การจัดสรร กระจายจากอดีตสู่ปัจจุบัน กระจายไม่กระจุกโรงใดโรงหนึ่ง
แสดงอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนตามประเภทและลักษณะ ครุภัณฑ์ยึดขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 1 ล้านบาท ขนาดกลางลงประมาณ 5 แสนบาท

6 วิธีการจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณ
ให้ความสำคัญกับวิธี Bottom Up ความเป็นนิตบุคคล และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนต้องจัดทำคำขอจัดสรรผ่าน สพม.ตรวจสอบนำส่งให้คณะกรรมการของ สมป.พิจารณาออกบัญชีจัดสรร

7 วิธีการจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณ
คำขอประกอบด้วย ส่วนที่1 ชี้แจงอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศตามประเภทโรงเรียน ส่วนที่ 2 ระบุชุดรายการความต้องการชุดครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนที่ 3 แสดงการเทียบราคาตลาดอย่างน้อง 3 เจ้า โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และสืบราคาตลาด

8 รายการจัดสรรครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ล้านบาท 2.ครุภัณฑ์โครงการการเรียนรู้ไร้พรมแดน 171 ล้านบาท 3.ครุภัณฑ์คลังทฤษฎีความรู้ ล้านบาท 4.ครุภัณฑ์ทักษะงานอาชีพ 37.8 ล้าน 5.ครุภัณฑ์การสอนโรงเรียน Education Hub 2.1 ล้าน

9 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง
1. สมป ล้านบาท 2. แปรญัตติ ล้านบาท 3. ภัยธรรมชาติ 4.2 ล้านบาท 4. ในส่วนนี้สามารถพิจารณาเป็นหอประชุมโรงอาหาร หอนอน ชุดครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุง ต้องไม่ผูกพันงบประมาณข้ามปี

10 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง
วิธีการ งบ สมป.จัดกรณีจำเป็นที่งบแปรญัตติไม่จัด สพม.แจ้งให้โรงเรียนไปประสานกับ สส.พื้นที่เพื่อใช้งบแปรญัตติ รายการที่จัดเน้น ระบบไฟฟ้า ประปา อาคารโครงสร้าง ปรับปรุงโรงฝึกงานหรือศูนย์ฝึกอาชีพ

11 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์
ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ : มุ่งฝึกทักษะการเรียนรู้เป้าหมายเข้าสู่เวทีการแข่งขันเชิงทักษะวิชาการ ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Lab แห้ง ชุด Lab กึ่งทดลอง ต้องไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง จะถูกตัดออก

12 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุด Digital Sound Lab
วัตถุประสงค์ : เตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนด้านสมรรถนะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม และการใช้คำศัพท์เฉพะสาขาวิชา (Technical terms) ลักษณะครุภัณฑ์

13 ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Digital Sound Lab
Sever ที่มี ชุดฝึกทักษะการออกเสียงของกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นพื้นฐานการสื่อสารจำแนกเป็นระดับชั้นที่ประเมินผลได้ในตัว ชุด Technical terms ให้ครูฝึกออกเสียงใช้สอนใน 7 กลุ่มสาระ และให้เด็กสืบค้นเรียนรู้คำศัพท์

14 ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Digital Sound Lab
Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Notebook Tablet ครู 1 เครื่อง TV LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอของนักเรียน Tablet นักเรียน ประมาณ 30 เครื่อง หูฟังครูและนักเรียน

15 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
วัตถุประสงค์ : เตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนด้านความร่วมมือ 3 เสาหลัก ลักษณะครุภัณฑ์ Sever ที่มีชุดคลังองค์ความรู้ดังนี้ ความรู้พื้นฐานความเป็นมาด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิประเทศของแต่ละประเทศ องค์ความรู้ด้านความร่วมมือ 3 เสาหลัก

16 ครุภัณฑ์ ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ลักษณะครุภัณฑ์ RSS Feed ข่าวของประกลุ่มอาเซียนดักจัดเก็บ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระสังคมใช้เป็นสื่อกำหนดประเด็นให้นักเรียนวิเคราะห์ศักยภาพจากสถานการณ์และให้นักเรียนสืบค้นทฤษฎีมาสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอประเด็นความร่วมมือจัดเก็นเป็น KM ชุดฝึกอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ชุดฝึกและเรียนรู้ภาษาพื้นฐานประจำวันของแต่ละประเทศ

17 TV. นำเสนอความรู้พื้นฐานแบบอัตโนมัติหรือเลือกจากเมนู
ลักษณะครุภัณฑ์ (ต่อ) Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Monitor และ Keyboard ที่เป็นลูกข่ายกับ Server สำหรับสืบค้นองค์ความรู้ 10 เครื่อง หูฟังครูและนักเรียน TV. นำเสนอความรู้พื้นฐานแบบอัตโนมัติหรือเลือกจากเมนู

18 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุนทรียภาพ
ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุนทรียภาพ วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างคุณลักษณะความสุนทรียภาพและดำรงค์ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรม ลักษณะครุภัณฑ์ ชุดดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ชุดดนตรีสากล ชุดวงโยธวาธิต

19 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุขภาพพลานามัย
ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุขภาพพลานามัย วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างสมรรถนะร่างกายชุดกล้ามเนื้อเพื่อเป็นพื้นฐานการออกกำลังกายและเตรียมกล้ามเนื้อเพื่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Fitness กลางแจ้งหรือในร่ม ชุดพื้นฐานการฝึกกีฬาแต่ละประเภท

20 ครุภัณฑ์ ชุดทักษะงานอาชีพ
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการสร้างทักษะการทำงานที่เป็นอาชีพสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งวิชาเพิ่มเติม หรือ กิจกรรมชุมนุม ลักษณะครุภัณฑ์ ชุดงานเกษตรกรรม (พืชไร่ สวน ปศุสัตว์) ชุดงานคหกรรม (อาหาร เบอร์เกอรี) ชุดงานอุตสาหกรรม พานิชยกรรม ชุดการท่องเที่ยวและความงาม

21 ครุภัณฑ์ ชุดการเรียนรู้ไร้พรมแดน
ต่อยอดจากโครงการปี 2554 Top down ทำ TOR จากส่วนกลาง เพิ่มชุดลิขสิทธิ์ และตัด Interactive Board เพิ่มขนาดของ TV

22 วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน
สร้างสื่อการเรียนรู้ บันทึกการเรียนรู้ และจัดทำ Lecture On-Demand เผยแพร่บทสรุปความรู้รายวิชา นิทัศการ รูปการถ่ายทอดสด (Web Casting) จัดการเรียนการสอน และประชุมทางไกลในรูปแบบ Web Conferencing

23 ลักษณะครุภัณฑ์ ชุดแบ่งปันความรู้

24 ครุภัณฑ์ ชุดคลังทฤษฎีความรู้
Top down ทำ TOR จากส่วนกลาง วัตถุประสงค์ : เครื่องมือสืบค้นและอ้างอิงที่เชื่อมโยงทฤษฏีความรู้ 8 กลุ่มสาระจำแนกเป็นระดับชั้นและรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของอาชีพของภูมิลำเนาถิ่นฐานและภูมิภาคสู่การแนะแนวอาชีพพร้อมกับวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลกลุ่กลุ่ม ลักษณะครุภัณฑ์

25 ครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้
Internet Operating System รายการอุปกรณ์ 1.Server 2.Display Control (สำหรับครู) 3.Access Point (Wi-Fi) 4. Interactive TV 5.Tablet 25 เครื่อง (นักเรียน) คลังอาชีพในภูมิภาค คลังทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระ แยกระดับ/วิชา คลังข้อสอบ

26 ครุภัณฑ์ ชุดคลังทฤษฎีความรู้
ลักษณะครุภัณฑ์ Server ที่มี ระบบปฎิบัติการ Windows คลังทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระจำแนกเป็นระดับชั้นและรายวิชาที่เชื่อโยงความรู้ไปสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้ครูพัฒนาจัดเก็บเองได้ และเชื่อมโยงบอกเป็นพื้นฐานของอาชีพได้ ที่มีส่วนบรรณานุกรมอ้างอิง

27 ลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ) คลังแนะแนวอาชีพ เป็นการแนะแนวอาชีพในภูมิลำเนาถิ่นฐานและภูมิภาคที่เป็นศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดและภูมิภาคนำเสนอเป็นรูปแบบคล้ายสารานุกรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสืบค้นเพิ่มเติมไปสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงบอกพื้นฐานทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระตามระดับชั้นได้ ที่มีส่วนบรรณานุกรมอ้างอิง

28 ลักษณะครุภัณฑ์ (ต่อ) คลังข้อสอบ ที่สร้างโดยครูระบุตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชามีเฉลยแนวการคิดและแหล่งอ้างอิงสืบค้นเพิ่มเติมสามารถจัดสอบบนเครื่องและกระดาษคำตอบมีเครื่องตรวจ วิเคราะห์ผลการผ่านไม่ผ่านเป็นรายตัวชี้วัดที่ให้สิทธิ์นักเรียนไม่ผ่านเข้าดูเฉลยแนวคิดและแหล่งอ้างอิงจัดเก็บผลในการใช้ตรวจสอบองค์ความรู้ก่อบสอบสู่การซ่อมเสริมก่อนการสอบจริง และแชร์ข้อสอบได้

29 ลักษณะครุภัณฑ์ (ต่อ) Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Notebook Tablet ครู พร้อมชุดเขียน TV LED ไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอของนักเรียน Tablet นักเรียน 30 ตัว พร้อมชุดเขียน

30 จัดทำคำของบประมาณ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

31 จัดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระหลัก
กรอบการทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 จัดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระหลัก จัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซม 3. จัดงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32 การตั้งงบประมาณปี 2556 ขยายผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป สนับสนุนครูสอนเป็นสอนดีสอนเก่งสร้างชุดการสอน และชุดสรุปเนื้อหาจัดทำ On-demand (วัสดุ/รางวัล) พัฒนาศูนย์สร้างองค์ความรู้และอ้างอิง ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างสื่อ On-demand และรูปแบบการใช้แบ่งปันความรู้รายวิชา อุปกรณ์และครุภัณฑ์ชุดส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studay)

33 การตั้งงบประมาณปี 2556 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ฝึกและพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางร่างกาย พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตด้านการงานและอาชีพ พัฒนาทักษะและความสุนทรียภาพ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

34 การตั้งงบประมาณปี 2556 สร้างกระบวนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนด้านทักษะและคุณภาพชีวิติ งบประมาณคาปรับปรุง และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุสื่อและอุปกรณ์การพัฒนาทักษะการทำงาน ค่าก่อสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

35 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ละแบบเอนกประสงค์ 5 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 108 ล./55 จำนวน 50 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 318 ล./55 จำนวน 20 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 324 ล./55 จำนวน 15 หลัง

36 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างหอประชุมแบบ 101 ล./27 จำนวน 15 หลัง
ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 20 หลัง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก/55 จำนวน 30 หลัง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง/55 จำนสวน 30 หลัง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง

37 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102 จำนวน 35 หลัง ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 204 จำนวน 25 หลัง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ชั้น 240 คน 3 หลัง โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 100,000 ตัว

38 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่โครงสร้างชำรุด 26 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดและทรุดโทรมตามอายุปี 1,200 หลัง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำในโรงเรียน 100 แห่ง ก่อสร้างปรับปรุงรั้วและเขื่อนกันน้ำกันดินจากภัยธรรมชาติ 50 แห่ง

39 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 800 โรงเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 500 โรงเรียน 1,200,000 บาท และประปา 800 โรงเรียน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานสถานศึกษา 2,360 โรงเรียน

40 การตั้งงบประมาณปี 2556 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 สพม ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 สพม ค่าบริหารจัดการ สพม. โครงการ พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการ Education Hub/ประชาคมอาเซียน

41 สรุป โรงเรียนจะต้องดำเนินการ
สรุป โรงเรียนจะต้องดำเนินการ ขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 1.)จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระหลัก ร.รขนาดใหญ่ 1,000,000 บาท ร.ร.ขาดกลาง/เล็ก 500,000 บาท ยกเว้น 1.ชุดสื่อไร้พรมแดน (750,000) ร.ร.ได้รับจัดสรรแล้วไม่ให้ขอซ้ำ ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเชี่ยน(500,000) ขอได้ทุกโรง

42 สรุป โรงเรียนจะต้องดำเนินการ
สรุป โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 2.ทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2556 1.) จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระ หลัก ร.รขนาดใหญ่ 1,000,000 บาท ร.ร.ขาดกลาง/เล็ก 500,000 บาท ยกเว้น 1.ชุดสื่อไร้พรมแดน (750,000) ร.ร.ได้รับจัดสรรแล้วไม่ให้ขอซ้ำ ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเชี่ยน(500,000) ขอได้ทุกโรง

43 1. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ แบบเอนกประสงค์ 5 หลัง
3. จัดทำรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รูปแบบอาคารเรียน ปีงบประมาณ แบบอาคารเรียนเปลี่ยนใหม่ ดังนี้ 1. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ แบบเอนกประสงค์ 5 หลัง 2. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 108 ล./ จำนวน 50 หลัง 3. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 318 ล./55 จำนวน 20 หลัง 4. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 324 ล./55 จำนวน 15 หลัง

44 5.ก่อสร้างหอประชุมแบบ 101 ล./27 จำนวน 15 หลัง
6. ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 20 หลัง 7. ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก/55 จำนวน 30 หลัง 8. ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง/55 จำนวน 30 หลัง 9. ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง 10 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง (ราคามาตรฐานอาคาร อยู่ในเอกสารเล่มสีชมพู แนวทางการจัดทำงบประมาณ หน้า 235)

45 แบบรายงานที่โรงเรียน ต้องส่ง เป็นรูปเล่ม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555
1. คำขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 1.1. แบบคำขอจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระหลัก1.2 มาตฐานราคากลางครุภัณฑ์ แต่ละรายการ ๆละ 1 ชุด พร้อมแผน ชีดี แบบคำขอโดยแยกแบบคำขอจัดสรร แต่ละรายการครุภัณฑ์ ถ้าขอ 5 ชุด ก็ส่ง 5 ชุด และ5 แบบคำขอจัดสรร

46 2. คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2556 2.1 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระหลัก 2.2 มาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ แต่ละรายการ ๆ ละ 1 ชุด พร้อมแผน ชีดี แบบคำขอโดยแยกแบบคำขอจัดสรร แต่ละรายการครุภัณฑ์ ถ้าขอ 5 ชุด ก็ส่ง 5 ชุด และ5 แบบคำขอจัดสรร (สามารถดูรายละเอียดได้ที่สำนัก งบประมาณ ,สำนักคลัง,สทร.กระทรวงICT) 2.3 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง แบบ สมป.1- สมป ตามแบบที่แนบ หรือในคู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ หน้า )

47 คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2556 (ต่อ)
2.4 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม ปี56 2.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารเรียน ที่โรงเรียนได้เพิ่ม ตามแบบ(ถ้าปรับเพิ่มให้ใช้ตัวหนังสือสีแดง) 2.6. ส่งเอกสารรูปเล่ม เรียงแบบตามที่เสนอขอจัดสรร งบประมาณ ปี 55 ต่อด้วยขอจัดตั้งงบประมาณปี จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 และการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google