งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗

2 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗ จังหวัด
ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง

3 ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน
ประเภททีม ๑) ฟุตบอล ๒) ฟุตซอล - ประเภทชายทั่วไป - ประเภทชายอาวุโส ๓) วอลเลย์บอล - ชาย - หญิง ๔) ตะกร้อ ๕) บาสเกตบอล - ชาย - หญิง ประเภทบุคคล - กรีฑา - เปตอง - แบดมินตัน - เทนนิส - เทเบิลเทนนิส - ปาเป้า ( ขบวนพาเลซ,กองเชียร์ )

4 รูปแบบการแข่งขัน ประเภททีม รอบคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ สาย รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ ประเภทบุคคล แข่งขันวันสุดท้าย รูปแบบตามจำนวนทีม และประเภทกีฬาแต่ละประเภท

5 คุณสมบัตินักกีฬา ต้องเป็นข้าราชการ, พนักงานของรัฐ, ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างชั่วคราวต้องจ้างก่อนวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ที่ ๑๒กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

6 หลักฐานนักกีฬา สำเนาบัตร (ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) และบัตรประกันสังคม ของนักกีฬาแต่ละประเภทแนบมาด้วย ในกรณีที่กีฬาบางประเภทมีการกำหนดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย ในวันแข่งขันให้นักกีฬานำบัตรข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ, พนักงานราชการ, บัตรลูกจ้างประจำหรือลูกจางชั่วคราวและบัตรประกันสังคม (ตัวจริง) มาแสดงด้วย หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (๑) สำเนาบัตรประชาชน (๒) สำเนาบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (๓) คำสั่งจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ (ปี ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๖) สัญญาจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ (ปี ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๖) หลักฐานการส่งเงินประกันสังคม ย้อนหลัง ๖ เดือน

7 การประท้วง การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาในเรื่องอายุ ผู้ประท้วงต้องหาหลักฐานแนบมาพร้อมหนังสือประท้วงโดยให้ผู้จัดการทีมเป็นผู้ลงนามในหนังสือเท่านั้น บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้แทนฯ ไม่มีสิทธิยื่นประท้วง การยื่นหนังสือประท้วงต้องยื่นหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ถ้าเลยเวลาแล้วคณะกรรมการจะไม้รับประท้วงโดยเด็ดขาด คณะกรรมการที่รับการประท้วง ได้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนทุกจังหวัด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์:ใด ๆ มิได้

8 2๗ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 255๗ กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่
2๗ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 255๗ สถานที่แข่งขัน สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

9 สนามแข่งขัน สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขันกรีฑา
สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขันกรีฑา โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขัน ฟุตซอล ( FUTSAL ) บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส ปาเป้า อาคารแบดมินตันสนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขัน ตะกร้อ แบดมินตัน อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ แข่งขัน วอลเลย์บอล สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) แข่งขัน ฟุตบอล

10 รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธารณสุขสามมัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗ ๑. คณะทำงานจัดการแข่งขัน ลำดับ ประเภทกีฬา ผู้รับผิดชอบ 1 ฟุตบอล วีรศักดิ์ สสอ.นาทวี 2 ฟุตซอล (ทั่วไป/อาวุโส) บาสเกตบอลชาย/หญิง ณรงค์ และสสอ.หาดใหญ่ 3 วอลเลย์บอลชาย/หญิง ฃวน รัตภูมิ 4 เซปักตะกร้อชาย/หญิง บุญยัง 5 เปตอง เจริญ และ หมอสุวิทย์

11 รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธารณสุขสามมัคคี เขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗ ลำดับ ประเภทกีฬา ผู้รับผิดชอบ 7 กรีฑา วิระ จำลอง นอม 8 เทเบิลเทนนิส โกมล 9 แบดมินตัน บุญยัง 10 เทนนิส หมอวสวัส 11 ปาเป้า 12 กองเชียร์ จัดกองเชียร์และประสานกองเชียร์ และพาเหรด สสจ. (ส่งเสริมฯ)

12 ฝ่ายพิธีการ(พิธีเปิด/กิจกรรม/พิธีปิด) ฝ่ายอาหารยา/เอดส์ 4
๑. คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ลำดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 1 ฝ่ายรักษาพยาบาล ฝ่ายรักษา 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสุขศึกษา 3 ฝ่ายพิธีการ(พิธีเปิด/กิจกรรม/พิธีปิด) ฝ่ายอาหารยา/เอดส์ 4 ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่(ในโรงยิม/สถานที่ ผบ.เขต ทานอาหารกลางวัน) เทพา/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายส่งเสริมฯ 5 ฝ่ายสวัสดิการ(อาหารเครื่องดื่ม) ฝ่ายบริหาร/NCD/CD 6 ต้อนรับ(ดูแล ผบ./เสริฟ) งานทรัพย์/ฝ่ายพัฒน์/กลุ่มยุทธ์ฯ/ กลุ่มประกันฯ/ 7 ยานพาหนะ ฝ่ายยานยนต์ 8 กองเชียร์ จัดกองเชียร์และประสานกองเชียร์ และพาเหรด ส่งเสริมฯ/ทันตฯ/สถานพยาบาลฯ 9

13 สงขลา

14 ประธานประจำวัน 27 มค. จะนะ เทพา สะบ้าย้อย (ส่งเสริม/ประกัน/CD)
28 มค. เมือง รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ (นิติกร/ทันตะ/สุขศึกษา/ยุทธ์) 29 มค. สะเดา นาหม่อม นาทวี (เอดส์/สถานพยาบาล/NCD 30 มค. ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ (รักษา/กลุ่มทรัพย์/บริหาร) 31 มค. สิงหนคร หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง (พัฒน์/อาหารยาฯ/สถานพยาบาลฯ) วันอยู่เวร หน.ฝ่ายต้องอยู่ทั้งวันพร้อม จนท.ฝ่ายที่ไม่มีภารกิจสำคัญทุกคน

15 การแต่งกาย 1 กพ.57 : -เสื้อสีฟ้า “เฟื่องฟ้าเชียร์” -ทีมเสริฟ : กางเกง
การแต่งกาย 1 กพ.57 : เสื้อสีฟ้า “เฟื่องฟ้าเชียร์” ทีมเสริฟ : กางเกง


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีเขต ๑๒ ปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google