งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ

2 ระดับโทษ ไล่ออกจากราชการ
ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ตัวอย่าง ๑ นาย น. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่ ๑๘พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมาและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยและได้ขอลากิจโดยไม่ระบุเหตุผลการลา ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อนุญาต อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ระดับโทษ ไล่ออกจากราชการ

3 ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ
ตัวอย่าง ๒ นาง จ. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่งวันที่ ๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ติดต่อกัน โดยส่งใบลาป่วยและลากิจต่อผู้บังคับบัญชาทางไปรษณีย์ แต่ไม่ได้ส่งใบรับรองแพทย์พร้อมเหตุผลในการลากิจ เมื่อนาง จ. กลับมาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้บังคับบัญชาให้ส่งใบรับรองแพทย์ และเหตุผลในการขอลากิจ เพื่อประกอบการพิจารณา แต่นาง จ. ไม่ยอมดำเนินการใด ๆ ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อนุญาตให้ลา อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ

4 ระดับโทษ ไล่ออกจากราชการ
ตัวอย่าง ๓ นาย ส. ข้าราชการครู ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ ๑ ตั้งแต่งวันที่ ๑๐ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ รวม ๒๓ วัน ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมาและไม่กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ระดับโทษ ไล่ออกจากราชการ

5 การพิจารณาโทษกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ
๑. ไม่เกิน ๓ วัน ตัดเงินเดือน ๕ % ๑ เดือน ๒. เกิน ๓ วัน แต่ไม่เกิน ๕ วัน ตัดเงินเดือน ๕ % ๒ เดือน ๓. เกิน ๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑๐ วัน ตัดเงินเดือน ๕ % ๓ เดือน ๔. เกิน ๑๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน ลดขั้นเงินเดือน ๕. เกิน ๑๕ วัน ปลดออกหรือไล่ออก


ดาวน์โหลด ppt ความผิดฐาน ละทิ้งหน้าที่ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google