งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ

2 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย

3 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

4 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
ร้องเรียนกล่าวหา (มาตรา ๙๐) ชี้มูลความผิด (มาตรา ๙๑) สอบสวน (มาตรา ๙๒,๙๓,94) รายงาน (มาตรา ๑๐๓)

5 ๑. กระบวนการร้องเรียนกล่าวหา
ปปช. ปปท. คตง. สสจ. อธิบดี สสอ. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ปลัด กระทรวง ผอ.รพ.

6 กระบวนการชี้มูลความผิด
(ผบ.มาตรา ๕๗) สืบสวน ทำเอง แต่งตั้งกรรมการ มอบหมายบุคคล พิจารณา

7 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
กรณีปกติทั่วไป กรณีไม่ใช่ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง กรณีมีเหตุพิเศษ ออกจากราชการไปแล้ว ตามมติ ปปช.-ปปท.

8 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
การดำเนินการทางวินัย (กรณีปกติ) ไม่ร้ายแรง (มาตรา 92) แต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ ร้ายแรง (มาตรา 93,94)

9 การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสรุปพยานหลักฐาน รับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา

10 การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
โดยปกติควรแต่งตั้ง ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการก็ได้ ยกเว้นกรณี ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๓

11 การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวน + แจ้งข้อกล่าวหา (แบบ สว.2) ภายใน ๑๕ วัน รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหา ภายใน 60 วัน แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (ตามแบบ สว.3) ภายใน ๑๕ วัน

12 การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ๖๐ วัน ประชุมพิจารณาลงมติ+จัดทำรายงานการสอบสวน ภายใน ๓๐ วัน รวมทุกขั้นตอน ๑๘๐ วัน

13 การลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
คกก.รายงานผลการสอบสวน ผบ.ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโทษ ยุติเรื่อง-งดโทษ -ลงโทษ รายงานไป อ.ก.พ.กระทรวง

14 การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
คกก.รายงานผลการสอบสวน ผบ.ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโทษ รายงาน อ.ก.พ. เพื่อพิจารณา ลงโทษปลดออก-ไล่ออก รายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง รายงานไปยัง ก.พ.

15 ขั้นตอนการพิจารณาโทษ
ความเห็น คกก.+ผบจ. เห็นว่าไม่ผิด ยุติเรื่อง คกก.+ผบจ.เห็นว่าผิดไม่ร้ายแรง งดโทษ/ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน คกก.หรือ ผบจ.เห็นว่า ผิดร้ายแรง รายงาน อ.ก.พ.


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google