งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข้อเสนอการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข้อเสนอการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สายป่านรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 14 ก.ค.55

2 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
การวิจัยและพัฒนา คือ งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งที่เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงการใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อการประยุกต์ใช้แนวทางใหม่ ไม่เคยมีใครทำมาก่อน (novelty) และสามารถเพิ่มพูนความรู้ การแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเห็นได้ชัดแจ้งล่วงหน้า โดยคนในวงการ

3 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
ชื่อเรื่อง ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระเบียบวิธีวิจัย ,วิธีดำเนินการ

4 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม สถานที่ดำเนินการ และ ระยะเวลา งบประมาณ เอกสารอ้างอิง

5 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
ชื่อเรื่อง สื่อให้เข้าใจว่าจะทำอะไร ความสำคัญและที่มาของปัญหา - ชี้ให้เห็นความสำคัญที่ต้องวิจัยเพื่อแห้ปัญหาหรือป้องกัน ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8

6 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 - นโยบายรัฐบาล -นโยบายของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

7 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่เราจะทำหรือศึกษาในโครงการนี้ ไม่ควรมีหลายข้อ เขียนเรียงลำดับความสำคัญมากไปหาน้อย อะไรที่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือทำสำเร็จ ไม่ควรเขียนไว้ แต่เมื่อได้รับอนุมัติให้วิจัย อาจทำและรายงานผลได้

8 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือสิ่งที่เราจะไม่ทำในโครงการนี้ แต่ผลจากการศึกษาของโครงการนี้ เสนอให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ 5. ระเบียบวิธีวิจัย ,วิธีดำเนินการ บอกรายละเอียดของวิธีการที่จะใช้ หากเป็นวิธีมาตรฐานก็ไม่ต้องบอกรายละเอียดมาก เพราะเป็นที่ทราบกันแล้ว หากมีวิธีที่จะทำได้หลากวิธี ต้องบอกว่าวิธีใดดีที่สุด หากเราไม่ได้ใช้วิธีที่ดีที่สุด ต้องให้เหตุผลด้วย

9 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม คือการค้นคว้าหาข้อมูลสิ่งที่เราจะศึกษา มีผู้ใดศึกษาไว้บ้าง ผลเป็นอย่างไร หากมีผู้เคยศึกษาไว้แล้วเหมือนกับที่เรากำลังจะศึกษา ก็อาจไม่ต้องศึกษาอีก แล้วแต่กรณี นอกจากนั้นจะมีประโยชน์ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการอภิปรายผลการศึกษาของเรา

10 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
7. สถานที่ดำเนินการ และระยะเวลา บอกสถานที่ดำเนินการและช่วงระยะเวลาดำเนินการ เพื่อที่ผู้พิจารณาจะใช้ประกอบในการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน 8. งบประมาณ กรอกงบประมาณต้องสัมพันธ์กับเนื้องานและกรอบเวลา

11 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
9. เอกสารอ้างอิง ใช้ตามแบบที่แหล่งทุนกำหนด หากแหล่งทุนไม่กำหนดให้ใช้เป็นแบบสากล แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และการอ้างอิงในเนื้อหาและในเอกสารอ้างอิงต้องสัมพันธ์กัน คือเมื่อมีการอ้างอิงในเนื้อหา ต้องมีรายละเอียดของเอกสารในส่วนของเอกสารอ้างอิง

12 Thank you K


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข้อเสนอการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google