งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิ น จกรรมประจำเดือ กรกฎาคม 2545 บททักทาย 2 เก็บข่าวมาฝาก 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิ น จกรรมประจำเดือ กรกฎาคม 2545 บททักทาย 2 เก็บข่าวมาฝาก 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิ น จกรรมประจำเดือ กรกฎาคม 2545 บททักทาย 2 เก็บข่าวมาฝาก 3
ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2545 กรกฎาคม 2545 12 ก.ค ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 19 ก.ค ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรกฎาคม 45 - โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ใน การประกันคุณภาพการศึกษา บททักทาย 2 เก็บข่าวมาฝาก 3 แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา 5 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 6 กิจกรรมประจำเดือน 8 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทร.สายตรง และ ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร.สุวิชากร ชินะผา อ.อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อ.ธรรมรงค์ สุขชื่น กาญจนา บางนิ่มน้อย สุพรรณี สนศิริ ตรวจสอบโดย……………………………………... (นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 8

2 บททักทาย สาระการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 2 7

3 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เก็บ ม าฝ าก สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย อ.ธรรมรงค์ สุขชื่น โดย อ.ธรรมรงค์ สุขชื่น ต่อหน้า 7 ต่อหน้า 4 6 3

4 แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา
เก็บมาฝาก (ต่อ) แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้ระบบ IPO (Input - Process - Output) เป็นระบบใน การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดองค์ประกอบคุณภาพ (Quality framework) ที่สำคัญและมีผลต่อการผลิตบัณฑิตจำนวน 13 องค์ประกอบ ดังแสดงให้เห็นดังรูป คำศัพท์ชวนรู้ 4 5


ดาวน์โหลด ppt กิ น จกรรมประจำเดือ กรกฎาคม 2545 บททักทาย 2 เก็บข่าวมาฝาก 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google